dnes je 20.4.2021

Input:

Komentár k stavebnému zákonu § 60 - § 65 Stavebné konanie

16.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 60 - § 65 Stavebné konanie

Ing. Vasil Ivanov, PhD.; JUDr. Martina Kostková

Stavebné konanie

§ 60

(1) Ak predložená žiadosť o stavebné povolenie, najmä dokumentácia neposkytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby alebo udržiavacích prác na nej alebo ak sa v dokumentácii nedodržia podmienky územného rozhodnutia, vyzve stavebný úrad stavebníka, aby žiadosť v primeranej lehote doplnil, prípadne aby ju uviedol do súladu s podmienkami územného rozhodnutia, a upozorní ho, že inak stavebné konanie zastaví.

(2) Stavebný úrad zastaví stavebné konanie, ak stavebník

a) nepredložil dokumentáciu vypracovanú oprávnenou osobou,

b) nepreukázal požadované náležitosti žiadosti o stavebné povolenie podľa § 58 ods. 2 až 4,

c) nedoplnil žiadosť v určenej lehote podľa odseku 1,

d) neuviedol v určenej lehote predloženú dokumentáciu do súladu s podmienkami územného rozhodnutia,

e) vzal žiadosť o stavebné povolenie späť,

f) začal uskutočňovať stavbu predtým, ako stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť.


Komentár k § 60:

Po prijatí žiadosti o stavebné povolenie skontroluje stavebný úrad či žiadosť má všetky náležitosti a či sú doložené všetky predpísané doklady. Ďalej skúma stavebný úrad žiadosť o stavebné povolenie z hľadiska vecného, t.j. či dokumentácia poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie predmetnej stavby alebo stavebných prác a či boli v dokumentácii splnené všetky podmienky územného rozhodnutia.

Ak žiadosť stavebníka neposkytuje dostatočný podklad na posúdenie stavby, vyzve stavebný úrad stavebníka, aby doplnil žiadosť v primeranej lehote s upozornením, že ak tak neučiní, zastaví stavebný úrad stavebné konanie.

Stavebný úrad zastaví stavebné konanie, ak nie je zo strany stavebníka splnená niektorá z týchto podmienok

  • - nie je zrejmé, že dokumentáciu pre stavebné povolenie vypracovala oprávnená osoba,
  • - stavebník nepreukázal, že má k pozemku alebo k stavbe vlastnícke alebo iné právo,
  • - stavebník nepredložil písomnú dohodu s vlastníkom stavby, že súhlasí so stavebnou úpravou, s nadstavbou alebo s udržiavacími právami, o ktoré požiadal stavebník, ktorý nie je vlastníkom stavby,
  • - stavebník nedoplnil v požadovanej lehote žiadosť na základe výzvy stavebného úradu,
  • - stavebník nezabezpečil v stanovenej lehote súlad dokumentácie s podmienkami územného rozhodnutia,
  • - stavebník nepredložil doklad o zabezpečení výkonu stavebného dozoru na jednoduchej stavbe, ktorú stavebník bude zhotovovať sám pre seba svojpomocou.

Stavebný úrad zastaví stavebné konanie aj v prípade, ak stavebník vzal žiadosť o stavebné povolenie späť, alebo ak stavebník začal uskutočňovať stavbu pred nadobudnutím právoplatnosti stavebného povolenia.

Minimálny obsah a rozsah projektovej dokumentácie, ktorú stavebník prikladá k žiadosti na vydanie stavebného povolenia je uvedený v § 9 zákona č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Stavebného zákona. Zdôrazňujeme, že ide o minimálny obsah a rozsah projektovej dokumentácie. Zmluvné strany môžu dohodnúť v zmluve o dielo väčší obsah a rozsah projektu pre stavebné povolenie. Napr. v citovanej vyhláške nie je uvedené vôbec riešenie prevádzkových súborov, ale je uplatňovaná požiadavka zakresliť do stavebných výkresov priestorové umiestnenie strojov a zariadení, vrátane vnútorných komunikácií, ak ide o stavby s prevádzkovým, výrobným alebo technickým zariadením.

Bez dostatočného rozpracovania dokumentácie prevádzkových súborov nie je možné splniť túto požiadavku. 

Ust. § 60 vymedzuje presné dôvody, kedy stavebný úrad stavebné konanie zastaví. Znenie ustanovenia rozlišuje prípady, kedy stavebný úrad konanie zastaví ihneď, bez ďalšieho (ods. 2), a kedy tak urobí až po tom, ako síce účastníka konania vyzval na splnenie určitej povinnosti, avšak tomuto márne uplynula lehota. Najčastejším dôvodom pre zastavenie stavebného konania je nedoplnenie žiadosti o vydanie stavebného povolenia ako aj prípad, kedy stavebník začne uskutočňovať stavbu ešte pred tým, ako sa stavebné povolenie stane právoplatným.

Pokiaľ nás stavebný úrad vyzval na doplnenie žiadosti, napríklad preto, lebo nami predložená dokumentácia – projekt stavby je nezrozumiteľná, príp. nedostatočná a podobne, stanoví nám aj lehotu na odstránenie nedostatkov, a teda na doplnenie žiadosti. V zmysle Správneho poriadku určuje lehotu správny orgán a to primerane. Pokiaľ sa nám nepodarí žiadosť ani len v primeranej lehote doplniť, teda lehotu zmeškáme, je možné požiadať o odpustenie jej zmeškania. Správny poriadok však vyžaduje, aby tak bolo urobené do 15 dní odo dňa, kedy príčina zmeškania pominula. Účastník konania musí zároveň počas týchto 15 dní aj úkon urobiť. Odpustiť zmeškanie lehoty možno iba zo závažných dôvodov (napr., objektívne príčiny). Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť, ak odo dňa, keď sa mal úkon urobiť, uplynul jeden rok.

§ 61

(1) Stavebný úrad oznámi začatie stavebného konania dotknutým orgánom, všetkým známym účastníkom a nariadi ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. Súčasne ich upozorní, že svoje námietky môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak že sa na ne neprihliadne. Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny, sa neprihliada. Stavebný úrad oznámi začatie stavebného konania do 7 dní odo dňa, keď je žiadosť o stavebné povolenie úplná.

(2) Od miestneho zisťovania, prípadne aj od ústneho pojednávania môže stavebný úrad upustiť, ak sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby.

(3) Stavebný úrad oznámi účastníkom začatie stavebného konania najmenej 7 pracovných dní pred konaním miestneho zisťovania, prípadne ústneho pojednávania. Ak stavebný úrad upustí od ústneho pojednávania, určí, do kedy môžu účastníci uplatniť námietky, a upozorní ich, že sa na neskoršie podané námietky neprihliadne.

(4) Pri líniových stavbách alebo v odôvodnených prípadoch aj pri zvlášť rozsiahlych stavbách, stavbách s veľkým počtom účastníkov konania stavebný úrad upovedomí účastníkov o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou najmenej 15 dní pred konaním miestneho zisťovania, prípadne ústneho pojednávania, a ak sa nekoná ústne pojednávanie, pred uplynutím lehoty určenej podľa odseku 3.

(5) Pri stavbe jadrového zariadenia alebo objektov osobitnej dôležitosti a ďalších dôležitých objektov stavebný úrad upovedomí účastníkov o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou najmenej 15 dní pred konaním miestneho zisťovania, prípadne ústneho pojednávania, a ak sa nekoná ústne pojednávanie, pred uplynutím lehoty určenej podľa odseku 3.

(6) Stavebný úrad upovedomí dotknuté orgány vždy jednotlivo. Tieto orgány sú povinné oznámiť svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.


Komentár k § 61:

Výsledkom stavebného konania je zväčša stavebné povolenie. O jeho začatí stavebný úrad informuje všetkých účastníkov písomne, pričom toto oznámenie je dôležité aj z hľadiska uplatnenia obranného prostriedku, ktorým sú námietky. Aj v tomto prípade však platí tzv. koncentračná zásada, vyjadrená v odseku 1. Námietky možno podať najneskôr pri ústnom pojednávaní, ak od neho stavebný úrad upustil, tak do času, ktorý v oznámení o začatí stavebného konania stanovil. Námietky možno podať aj v posledný deň plynutia lehoty na poštovú prepravu a lehota sa považuje za dodržanú. Namietať však možno iba skutočnosti, ktoré neboli (alebo vzhľadom na ostatné okolnosti, ktoré nemohli byť) uplatnené v rámci územného konania. Ak by účastník opätovne vzniesol rovnakú námietku, stavebný úrad by na takúto neprihliadal. Rovnako, ak vzniesol takú námietku, ktorú bolo možné vzniesť v rámci územného konania, pričom účastník tak neurobil.


Pokiaľ sme sa dostali do pozície účastníka stavebného konania, napríklad ako vlastník pozemku susediaceho s pozemkom, na ktorom má vyrásť stavba, máme právo nahliadnuť do projektovej dokumentácie. O jej existencii sa najčastejšie dozvieme priamo na základe oznámenia o začatí stavebného konania. Toto platí, pokiaľ došlo k spojeniu územného a stavebného konania. Pokiaľ však k takému spojeniu nedošlo, a teda už riadne prebehlo územné konanie, s projektovou dokumentáciou sme sa už mohli oboznámiť a aj sa nám niečo nepozdávalo, mohli sme v tomto štádiu konania vzniesť námietky. Ak sme tak neurobili, a podáme námietky až po doručení oznámenia o začatí stavebného konania, na tieto sa nebude prihliadať.

§ 62

(1) V stavebnom konaní stavebný úrad preskúma najmä,

a) či dokumentácia spĺňa zastavovacie podmienky určené územným plánom zóny alebo podmienky územného rozhodnutia,

b) či dokumentácia spĺňa požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, predovšetkým ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, a či zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu ustanoveným týmto zákonom a osobitnými predpismi,4a)

c) či je zabezpečená komplexnosť a plynulosť výstavby, či je zabezpečené včasné vybudovanie technického, občianskeho alebo iného vybavenia potrebného na riadne užívanie,

d) či bude stavbu uskutočňovať osoba oprávnená na uskutočňovanie stavieb, alebo ak stavbu bude uskutočňovať stavebník svojpomocou, či je zabezpečené vedenie uskutočňovania stavby stavebným dozorom alebo kvalifikovanou osobou; ak zhotoviteľ stavby bude určený vo výberovom konaní, stavebník oznámi zhotoviteľa stavby stavebnému úradu do pätnástich dní po skončení výberového konania,

e) či nová budova alebo významne obnovovaná existujúca budova je v rámci technických, funkčných a ekonomických podmienok stavby navrhnutá s využitím vhodných stavebných konštrukcií, vysokoúčinných alternatívnych energetických systémov založených na obnoviteľných zdrojoch energie a automatizovaných riadiacich, regulačných a monitorovacích systémov.

(2) Ak sa má stavba užívať ako prevádzkáreň, stavebný úrad skúma z hľadísk uvedených v odseku 1 písm. b) aj účinky budúcej prevádzky; technicko-ekonomickú úroveň projektu technologického zariadenia nepreskúmava.

(3) Stavebný úrad zabezpečí stanoviská dotknutých orgánov, ich vzájomný súlad a posúdi vyjadrenie účastníkov konania a ich námietky.

(4) Ak by sa uskutočnením alebo užívaním stavby mohli ohroziť verejné záujmy chránené týmto zákonom a osobitnými predpismi alebo neprimerane obmedziť či ohroziť práva a oprávnené záujmy účastníkov vo väčšom rozsahu, než sa počítalo v územnom rozhodnutí, stavebný úrad žiadosť o stavebné povolenie zamietne.


Komentár § 62:

Stavebný úrad skúma dokumentáciu stavby, ktorú stavebník doložil k žiadosti na vydanie stavebného povolenia. Predmetom skúmania je najmä splnenie podmienok územného rozhodnutia a ochrana verejných záujmov, predovšetkým životného prostredia, bezpečnosti práce a bezpečnosti technických zariadení. Stavebný úrad kontroluje predloženú dokumentáciu aj z hľadiska dodržania všeobecných technických požiadaviek na výstavbu.

V súlade s ustanovením § 44 Stavebného zákona skúma stavebný úrad, či stavbu bude uskutočňovať právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá má oprávnenie na zhotovovanie stavieb pod vedením oprávnenej osoby stavbyvedúceho. Ak v čase stavebného konania nie je známe, kto bude zhotoviteľom stavby, je stavebník povinný oznámiť zhotoviteľa stavby stavebnému úradu do pätnástich dní po uzavretí zmluvy na zhotovenie stavby.

Ak stavebník bude stavbu zhotovovať sám pre seba svojpomocou, skúma stavebný úrad, či je zabezpečené vedenie uskutočňovania stavby stavebným dozorom alebo kvalifikovanou osobou v zmysle ustanovenia § 44.

Ak sa má stavba po dokončení užívať ako prevádzkáreň, skúma stavebný úrad nároky a účinky budúcej prevádzky. Stavebný úrad neskúma technickú, technologickú a ekonomickú úroveň budúcej prevádzky.

Veľmi dôležité je ustanovenie zákona, v zmysle ktorého stavebný úrad zabezpečí stanoviská dotknutých orgánov a vzájomný súlad týchto stanovísk.

Stavebný úrad posúdi tiež vyjadrenia a prípadné námietky účastníkov stavebného konania.

Stavebný úrad zamietne žiadosť o stavebné povolenie, ak by sa realizáciou alebo užívaním (prevádzkovaním) stavby mohli ohroziť verejné záujmy, alebo ohroziť a obmedziť práva a oprávnené záujmy účastníkov stavebného konania vo väčšom rozsahu, ako sa počítalo v územnom rozhodnutí. 

Ust. § 62 vymedzuje okolnosti, ktoré stavebný úrad v rámci svojej činnosti, pri rozhodovaní o vydaní stavebného povolenia skúma, a na ktoré prihliada. Jedná sa o demonštratívny výpočet, čo znamená, že okrem vyššie uvedených môže stavebný úrad preskúmať aj splnenie takých podmienok, ktoré zákon nespomína (ale ich spomína napríklad VZN). Zákon sa samostatne venuje aj prípadu, ak sa jedná o prevádzkareň. Pri posudzovaní všetkých okolností prihliada tento orgán na verejný záujem.

Pokiaľ si podáme žiadosť o vydanie stavebného povolenia, stavebný úrad ju nevydá na počkanie. V zmysle zákona musí preskúmať, či boli splnené minimálne tie podmienky, ktoré spomína zákon – napríklad, ak by sme stavbu uskutočňovali svojpomocne, stavebný úrad skúma, či osoba, ktorá nám ako stavebný dozor poskytla