dnes je 27.2.2021

Input:

Komentár k stavebnému zákonu § 60 - § 65 Stavebné konanie

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 60 - § 65 Stavebné konanie

Ing. Vasil Ivanov

PhD.

Stavebné konanie

§ 60

(1) Ak predložená žiadosť o stavebné povolenie, najmä dokumentácia neposkytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby alebo udržiavacích prác na nej alebo ak sa v dokumentácii nedodržia podmienky územného rozhodnutia, vyzve stavebný úrad stavebníka, aby žiadosť v primeranej lehote doplnil, prípadne aby ju uviedol do súladu s podmienkami územného rozhodnutia, a upozorní ho, že inak stavebné konanie zastaví.

(2) Stavebný úrad zastaví stavebné konanie, ak stavebník

a) nepredložil dokumentáciu vypracovanú oprávnenou osobou,

b) nepreukázal požadované náležitosti žiadosti o stavebné povolenie podľa § 58 ods. 2 až 4,

c) nedoplnil žiadosť v určenej lehote podľa odseku 1,

d) neuviedol v určenej lehote predloženú dokumentáciu do súladu s podmienkami územného rozhodnutia,

e) vzal žiadosť o stavebné povolenie späť,

f) začal uskutočňovať stavbu predtým, ako stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť.


Komentár k § 60

Po prijatí žiadosti o stavebné povolenie skontroluje stavebný úrad či žiadosť má všetky náležitosti a či sú doložené všetky predpísané doklady. Ďalej skúma stavebný úrad žiadosť o stavebné povolenie z hľadiska vecného, t.j. či dokumentácia poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie predmetnej stavby alebo stavebných prác a či boli v dokumentácii splnené všetky podmienky územného rozhodnutia.

Ak žiadosť stavebníka neposkytuje dostatočný podklad na posúdenie stavby, vyzve stavebný úrad stavebníka, aby doplnil žiadosť v primeranej lehote s upozornením, že ak tak neučiní, zastaví stavebný úrad stavebné konanie.

Stavebný úrad zastaví stavebné konanie, ak nie je zo strany stavebníka splnená niektorá z týchto podmienok

- nie je zrejmé, že dokumentáciu pre stavebné povolenie vypracovala oprávnená osoba,

- stavebník nepreukázal, že má k pozemku alebo k stavbe vlastnícke alebo iné právo,

- stavebník nepredložil písomnú dohodu s vlastníkom stavby, že súhlasí so stavebnou úpravou, s nadstavbou alebo s udržiavacími právami, o ktoré požiadal stavebník, ktorý nie je vlastníkom stavby,

- stavebník nedoplnil v požadovanej lehote žiadosť na základe výzvy stavebného úradu,

- stavebník nezabezpečil v stanovenej lehote súlad dokumentácie s podmienkami územného rozhodnutia,

- stavebník nepredložil doklad o zabezpečení výkonu stavebného dozoru na jednoduchej stavbe, ktorú stavebník bude zhotovovať sám pre seba svojpomocou.

Stavebný úrad preruší stavebné konanie aj v prípade, ak stavebník vzal žiadosť o stavebné povolenie späť, alebo ak stavebník začal uskutočňovať stavbu pred nadobudnutím právoplatnosti stavebného povolenia.

Minimálny obsah a rozsah projektovej dokumentácie, ktorú stavebník prikladá k žiadosti na vydanie stavebného povolenia je uvedený v § 9 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Stavebného zákona. Zdôrazňujeme, že ide o minimálny obsah a rozsah projektovej dokumentácie. Zmluvné strany môžu dohodnúť v zmluve o dielo väčší obsah a rozsah projektu pre stavebné povolenie. Napr. v citovanej vyhláške nie je uvedené vôbec riešenie prevádzkových súborov, ale je uplatňovaná požiadavka zakresliť do stavebných výkresov priestorové umiestnenie strojov a zariadení, vrátane vnútorných komunikácií, ak ide o stavby s prevádzkovým, výrobným alebo technickým zariadením.

Bez dostatočného rozpracovania dokumentácie prevádzkových súborov nie je možné splniť túto požiadavku.

§ 61

(1) Stavebný úrad oznámi začatie stavebného konania dotknutým orgánom, všetkým známym účastníkom a nariadi ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. Súčasne ich upozorní, že svoje námietky môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak že sa na ne neprihliadne. Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokovaní územného plánu zóny, sa neprihliada. Stavebný úrad oznámi začatie stavebného konania do 7 dní odo dňa, keď je žiadosť o stavebné povolenie úplná.

(2) Od miestneho zisťovania, prípadne aj od ústneho pojednávania môže stavebný úrad upustiť, ak sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby.

(3) Stavebný úrad oznámi účastníkom začatie stavebného konania najmenej 7 pracovných dní pred konaním miestneho zisťovania, prípadne ústneho pojednávania. Ak stavebný úrad upustí od ústneho pojednávania, určí, dokedy môžu účastníci uplatniť námietky, a upozorní ich, že sa na neskoršie podané námietky neprihliadne.

(4) Pri líniových stavbách alebo v odôvodnených prípadoch aj pri zvlášť rozsiahlych stavbách, stavbách s veľkým počtom účastníkov konania stavebný úrad upovedomí účastníkov o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou najmenej 15 dní pred konaním miestneho zisťovania, prípadne ústneho pojednávania, a ak sa nekoná ústne pojednávanie, pred uplynutím lehoty určenej podľa odseku 3.

(5) Pri stavbe jadrového zariadenia alebo objektov osobitnej dôležitosti a ďalších dôležitých objektov11ia) stavebný úrad upovedomí účastníkov o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou najmenej 15 dní pred konaním miestneho zisťovania, prípadne ústneho pojednávania, a ak sa nekoná ústne pojednávanie, pred uplynutím lehoty určenej podľa odseku 3.

(6) Stavebný úrad upovedomí dotknuté orgány vždy jednotlivo. Tieto orgány sú povinné oznámiť svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.


Komentár k § 61

Obdobne ako pri územnom konaní aj v stavebnom konaní oznamuje stavebný úrad začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom a dotknutým orgánom a nariadi minimálne sedem pracovných dní pred ústnym pojednávaním, spojeným s miestnym zisťovaním. V oznámení upozorní stavebný úrad účastníkov konania, že svoje námietky môžu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne nebude prihliadať.

Zákon obsahuje dôležité ustanovenie, že na pripomienky a námietky, ktoré bolialebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokovaní územného plánu zóny, sa neprihliada.

V prípade, že sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska, môže stavebný úrad rozhodnúť, že sa od ústneho pojednávania upúšťa. Stavebný úrad určí v takomto prípade lehotu, v ktorej môžu účastníci konania podať námietky a zároveň ich upozorní, že sa na neskoršie uplatnené námietky a pripomienky neprihliadne.

Zákon ustanovuje podmienky, za akých môže stavebný úrad upovedomiť účastníkov o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a tiež určuje spôsob, akým sú povinné dotknuté orgány oznámiť svoje stanovisko k navrhovanej stavbe.

S cieľom urýchliť a zefektívniť vybavovanie stavebných povolení pre diaľnice bol doplnený ods. 1 o text ,,Stavebný úrad oznámi zaťatie stavebného konania do 7 dní odo dňa, keď je žiadosť o stavebné povolenie úplná“.

Úpravou znenia ods. 5 sa upravuje jednoznačne postup stavebného úradu pri upovedomení účastníkov o začatí stavebného konania stavby jadrového zariadenia alebo objektov osobitnej dôležitosti a iných dôležitých stavieb a to verejnou vyhláškou. Za upovedomenie účastníkov konania sa považuje vyvesenie verejnej vyhlášky minimálne 15 dní pred konaním miestneho zisťovania, prípadne ústneho pojednávania, a ak sa nekoná ústne pojednávanie, 15 dní pred uplynutím lehoty určenej podľa ods. 3 spôsobom v mieste obvyklým s tým, že za deň doručenia upovedomenia sa považuje posledný deň tejto lehoty.

§ 62

(1) V stavebnom konaní stavebný úrad preskúma najmä,

a) či dokumentácia spĺňa zastavovacie podmienky určené územným plánom zóny alebo podmienky územného rozhodnutia,

b) či dokumentácia spĺňa požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, predovšetkým ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, a či zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu ustanoveným týmto zákonom a osobitnými predpismi,

c) či je zabezpečená komplexnosť a plynulosť výstavby, či je zabezpečené včasné vybudovanie technického, občianskeho alebo iného vybavenia potrebného na riadne užívanie,

d) či bude stavbu uskutočňovať osoba oprávnená na uskutočňovanie stavieb, alebo ak stavbu bude uskutočňovať stavebník svojpomocou, či je zabezpečené vedenie uskutočňovania stavby stavebným dozorom alebo kvalifikovanou osobou; ak zhotoviteľ stavby bude určený vo výberovom konaní, stavebník oznámi zhotoviteľa stavby stavebnému úradu do pätnástich dní po skončení výberového konania.

e) či nová budova alebo významne obnovovaná existujúca budova je v rámci technických, funkčných a ekonomických podmienok stavby navrhnutá s využitím vhodných stavebných konštrukcií, vysokoúčinných alternatívnych energetických systémov založených na obnoviteľných zdrojoch energie a automatizovaných riadiacich, regulačných a monitorovacích systémov.

(2) Ak sa má stavba užívať ako prevádzkareň, stavebný úrad skúma z hľadísk uvedených v odseku 1 písm. b) aj účinky budúcej prevádzky; technicko-ekonomickú úroveň projektu technologického zariadenia nepreskúmava.

(3) Stavebný úrad zabezpečí stanoviská dotknutých orgánov, ich vzájomný súlad a posúdi vyjadrenie účastníkov konania a ich námietky.

(4) Ak by sa uskutočnením alebo užívaním stavby mohli ohroziť verejné záujmy chránené týmto zákonom a osobitnými predpismi alebo neprimerane obmedziť či ohroziť práva a oprávnené záujmy účastníkov vo väčšom rozsahu, než sa počítalo v územnom rozhodnutí, stavebný úrad žiadosť o stavebné povolenie zamietne.


Komentár § 62

Stavebný úrad skúma dokumentáciu stavby, ktorú stavebník doložil k žiadosti na vydanie stavebného povolenia. Predmetom skúmania je najmä splnenie podmienok územného rozhodnutia a ochrana verejných záujmov, predovšetkým životného prostredia, bezpečnosti práce a bezpečnosti technických zariadení. Stavebný úrad kontroluje predloženú dokumentáciu aj z hľadiska dodržania všeobecných technických požiadaviek na výstavbu.

V súlade s ustanovením § 44 Stavebného zákona skúma stavebný úrad, či stavbu bude uskutočňovať právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá má oprávnenie na zhotovovanie stavieb pod vedením oprávnenej osoby stavbyvedúceho. Ak v čase stavebného konania nie je známe, kto bude zhotoviteľom stavby, je stavebník povinný oznámiť zhotoviteľa stavby stavebnému úradu do pätnástich dní po uzavretí zmluvy na zhotovenie stavby.

Ak stavebník bude stavbu zhotovovať sám pre seba svojpomocou, skúma stavebný úrad, či je zabezpečené vedenie uskutočňovania stavby stavebným dozorom alebo kvalifikovanou osobou v zmysle ustanovenia § 44.

Ak sa má stavba po dokončení užívať ako prevádzkáreň, skúma stavebný úrad nároky a účinky budúcej