dnes je 7.7.2020

Input:

Komentár k stavebnému zákonu § 43a Členenie stavieb

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 43a Členenie stavieb

Ing. Vasil Ivanov

PhD.

§ 43a

Členenie stavieb

(1) Stavby sa podľa stavebnotechnického vyhotovenia a účelu členia na pozemné stavby a inžinierske stavby.

(2) Pozemné stavby sú priestorovo sústredené zastrešené budovy vrátane podzemných priestorov, ktoré sú stavebnotechnicky vhodné a určené na ochranu ľudí, zvierat alebo vecí; nemusia mať steny, ale musia mať strechu. Podľa účelu sa členia na bytové budovy a nebytové budovy.

(3) Inžinierske stavby sú

a) diaľnice, cesty, miestne a účelové komunikácie, nábrežia, chodníky a nekryté parkoviská,

b) železničné, lanové a iné dráhy,

c) vzletové dráhy, pristávacie dráhy a rolovacie dráhy letísk,

d) mosty, nadjazdy, tunely, nadchody a podchody,

e) prístavy, plavebné kanály a komory, úpravy tokov, priehrady a ochranné hrádze, závlahové a melioračné sústavy, rybníky,

f) diaľkové ropovody a plynovody, miestne rozvody plynu,

g) diaľkové a miestne rozvody vody alebo pary, úpravne vody, miestne kanalizácie a čistiarne odpadových vôd,

h) diaľkové a miestne telekomunikačné siete a vedenia, telekomunikačné stožiare, transformačné stanice,

i) diaľkové a miestne rozvody elektriny, stožiare, transformačné stanice, televízne káblové rozvody,

j) banské stavby a ťažobné zariadenia,

k) stavby energetických zariadení, plynárne a spaľovne odpadu,

l) stavby na spracovanie a ukladanie jadrového materiálu a rádioaktívneho odpadu,

m) stavby chemických zariadení, rafinérie a koksovne,

n) stavby ťažkého priemyslu, napríklad vysoké pece, valcovne a zlievarne,

o) nekryté športové ihriská, automobilové, motocyklové a bicyklové