Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Komentár k stavebnému zákonu § 43a - Členenie stavieb

7.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 43a – Členenie stavieb

JUDr. Martina Kostková

§ 43a

Členenie stavieb

(1) Stavby sa podľa stavebnotechnického vyhotovenia a účelu členia na pozemné stavby a inžinierske stavby.

(2) Pozemné stavby sú priestorovo sústredené zastrešené budovy vrátane podzemných priestorov, ktoré sú stavebnotechnicky vhodné a určené na ochranu ľudí, zvierat alebo vecí; nemusia mať steny, ale musia mať strechu. Podľa účelu sa členia na bytové budovy a nebytové budovy.

(3) Inžinierske stavby sú

 1. diaľnice, cesty, miestne a účelové komunikácie, nábrežia, chodníky a nekryté parkoviská,
 2. železničné, lanové a iné dráhy,
 3. vzletové dráhy, pristávacie dráhy a rolovacie dráhy letísk,
 4. mosty, nadjazdy, tunely, nadchody a podchody,
 5. prístavy, plavebné kanály a komory, úpravy tokov, priehrady a ochranné hrádze, závlahové a melioračné sústavy, rybníky,
 6. diaľkové ropovody a plynovody, miestne rozvody plynu,
 7. diaľkové a miestne rozvody vody alebo pary, úpravne vody, miestne kanalizácie a čistiarne odpadových vôd,
 8. diaľkové a miestne elektronické komunikačné siete a vedenia, telekomunikačné stožiare, transformačné stanice,
 9. diaľkové a miestne rozvody elektriny, stožiare, transformačné stanice, televízne káblové rozvody,
 10. banské stavby a ťažobné zariadenia,
 11. stavby energetických zariadení, plynárne a spaľovne odpadu,
 12. stavby na spracovanie a ukladanie jadrového materiálu a rádioaktívneho odpadu,
 13. stavby chemických zariadení, rafinérie a koksovne,
 14. stavby ťažkého priemyslu, napríklad vysoké pece, valcovne a zlievarne,
 15. nekryté športové ihriská, automobilové, motocyklové a bicyklové dráhy, golfové ihriská, lyžiarske trate a vleky,
 16. zábavné a oddychové parky, zoologické a botanické záhrady,
 17. reklamné stavby,
 18. ostatné inžinierske stavby, napríklad skládky odpadu.


Stavebný zákon sa podrobne venuje definícii stavieb, ako aj ich členeniu. V rámci základného členenia delí

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: