Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Komentár k stavebnému zákonu § 42- Oznámenie územného rozhodnutia

7.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 42- Oznámenie územného rozhodnutia

JUDr. Martina Kostková

§ 42

(1) Územné rozhodnutie sa účastníkom oznamuje doručením písomného vyhotovenia.

(2) Verejnou vyhláškou sa oznámi územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby a v odôvodnených prípadoch aj o umiestnení zvlášť rozsiahlej stavby, stavby s veľkým počtom účastníkov konania, ako aj rozhodnutie o využití územia a o ochrannom pásme, ak sa týka rozsiahleho územia. Doručenie sa uskutoční vyvesením územného rozhodnutia na 15 dní spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

(3) Územné rozhodnutie o umiestnení stavby jadrového zariadenia alebo objektov osobitnej dôležitosti a ďalších dôležitých objektov sa účastníkom konania podľa osobitného predpisu doručuje verejnou vyhláškou. Doručenie sa uskutoční vyvesením územného rozhodnutia na 15 dní spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

(4) Odkladný účinok odvolania proti územnému rozhodnutiu nemožno vylúčiť.

(5) V odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. Stavebný úrad je povinný účastníkov konania na to upozorniť v oznámení o začatí územného konania.

(6) Územné rozhodnutie o umiestnení stavby alebo územné rozhodnutie o využití územia, ktoré sa týka územia, vo vzťahu ku ktorému sa uskutočnilo posudzovanie vplyvov alebo zisťovacie konanie podľa osobitného predpisu zverejní stavebný úrad bezodkladne na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle. Ak zverejnenie na webovom sídle nie je možné, zverejní ho stavebný úrad len na úradnej tabuli. Rozhodnutie musí byť zverejnené odo dňa jeho vydania až do nadobudnutia jeho právoplatnosti.


Ust. § 42 Stavebného zákona upravuje otázku, akým spôsobom sa oznamuje územné rozhodnutie. Územné rozhodnutie predstavuje individuálny správny akt, vydaný v zmysle ustanovení Zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. Stavebný zákon rozlišuje štyri druhy územných rozhodnutí, pričom vo všetkých prípadoch sa jedná o konkrétne rozhodovanie v konkrétnej veci. Územné rozhodnutie nemá charakter územného plánu, nakoľko v tomto prípade sa jedná o rozhodnutie v konkrétnom prípade. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že územné rozhodnutie sa oznamuje tak, že sa účastníkom konania doručí. Výnimky, kedy sa oznamuje iným spôsobom, upravuje Stavebný zákon osobitne – napr., pokiaľ sa jedná o rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby či

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: