dnes je 26.10.2020

Input:

Komentár k stavebnému zákonu § 41 Zmena územného rozhodnutia

12.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 41 Zmena územného rozhodnutia

Ing. Vasil Ivanov, JUDr. Marek Šmid

§ 41

Zmena územného rozhodnutia

(1) Stavebný úrad môže z podnetu navrhovateľa nahradiť územné rozhodnutie, ktoré je právoplatné, novým územným rozhodnutím, ak to umožňuje územnoplánovacia dokumentácia alebo iné podklady pre územné rozhodnutie alebo podmienky v území. Za rovnakých okolností môže stavebný úrad nahradiť územné rozhodnutie, ktoré vydal z vlastného podnetu.

(2) Stavebný úrad môže z rozhodnutia o chránenom území, o ochrannom pásme a o stavebnej uzávere v odôvodnených prípadoch a po dohode s dotknutými orgánmi štátnej správy povoliť výnimku zo stavebného zákazu alebo z obmedzenia niektorých činností v území.

(3) Stavebný úrad z podnetu navrhovateľa zmení územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby uvedenej v § 139 ods. 3 písm. a) až f), ktoré je právoplatné, tak, že doplní umiestnenie podzemného vedenia elektronickej komunikačnej siete v trase budovanej líniovej stavby, ak o tom navrhovateľ predloží dohodu s podnikom elektronických komunikácií.1ha) Účastníkom konania o zmene územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby je navrhovateľ, podnik elektronických komunikácií a obec, ak nie je stavebným úradom príslušným na územné konanie. Právoplatné rozhodnutie o zmene územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby doručí stavebný úrad všetkým účastníkom územného konania o umiestnení líniovej stavby.”

Poznámka pod čiarou k odkazu 1ha znie:

„1ha) § 5 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.” (Podnik na účely tohto zákona je každá osoba, ktorá splnila oznamovaciu povinnosť podľa § 15. Poskytovanie siete alebo služby v oblasti elektronických komunikácií pre tretiu osobu je podnikaním.)


Komentár k § 41

Postup pri návrhu nahradiť právoplatné územné rozhodnutie novým územným rozhodnutím nie sú v zákone stanovené. Postupuje sa podľa zásad správneho poriadku a podľa pravidiel, ktoré Stavebný zákon ustanovuje pre územné konanie.

Stavebný úrad môže z rozhodnutia o chránenom území, o ochrannom pásme a o stavebnej uzávere v odôvodnených prípadoch a po dohode s dotknutými orgánmi štátnej správy povoliť výnimku zo stavebného zákazu alebo z obmedzenia niektorých činností v území.


Navrhovateľ môže stavebný úrad požiadať o zmenu územného rozhodnutia. Nie je však povinnosťou úradu už vydané rozhodnutie zmeniť. Zákonná úprava jednoznačne operuje s pojmom „môže”. Čiže, aj keby bol nový návrh v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou alebo inými podkladmi, ktoré sa územného rozhodnutia týkajú, stavebný úrad nemusí dané rozhodnutie meniť.

Pokiaľ ide o rozhodnutie o ochrannom pásme, chránenom území či stavebnej uzávere, má stavebný úrad oprávnenie povoliť výnimku z prípadného stavebného zákazu. Rovnako tak môže postupovať, pokiaľ boli niektoré činnosti v rámci územia obmedzené. Vyžaduje sa však predchádzajúca dohoda s dotknutými orgánmi.


Najčastejším príkladom je zamýšľaná stavba budovy, v súvislosti s ktorou bola stavebnému úradu predložená