dnes je 26.10.2020

Input:

Komentár k stavebnému zákonu § 41 Zmena územného rozhodnutia

12.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 41 Zmena územného rozhodnutia

Ing. Vasil Ivanov

§ 41

Zmena územného rozhodnutia

(1) Stavebný úrad môže z podnetu navrhovateľa nahradiť územné rozhodnutie, ktoré je právoplatné, novým územným rozhodnutím, ak to umožňuje územnoplánovacia dokumentácia alebo iné podklady pre územné rozhodnutie alebo podmienky v území. Za rovnakých okolností môže stavebný úrad nahradiť územné rozhodnutie, ktoré vydal z vlastného podnetu.

(2) Stavebný úrad môže z rozhodnutia o chránenom území, o ochrannom pásme a o stavebnej uzávere v odôvodnených prípadoch a po dohode s dotknutými orgánmi štátnej správy povoliť výnimku zo stavebného zákazu alebo z obmedzenia niektorých činností v území.


Komentár k § 41

Postup pri návrhu nahradiť právoplatné územné rozhodnutie novým územným rozhodnutím nie sú v zákone stanovené. Postupuje sa podľa zásad správneho poriadku a podľa pravidiel, ktoré Stavebný zákon ustanovuje pre územné konanie.

Stavebný úrad môže z rozhodnutia o chránenom území, o ochrannom pásme a o stavebnej uzávere v odôvodnených prípadoch a po dohode s dotknutými orgánmi štátnej správy povoliť výnimku zo stavebného zákazu alebo z obmedzenia niektorých činností v území.


Navrhovateľ môže stavebný úrad požiadať o zmenu územného rozhodnutia. Nie je však povinnosťou úradu už vydané rozhodnutie zmeniť. Zákonná úprava jednoznačne operuje s pojmom „môže”. Čiže, aj keby bol nový návrh v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou alebo inými podkladmi, ktoré sa územného rozhodnutia týkajú, stavebný úrad nemusí dané rozhodnutie meniť.

Pokiaľ ide o rozhodnutie o ochrannom pásme, chránenom území či stavebnej uzávere, má stavebný úrad oprávnenie povoliť výnimku z prípadného stavebného zákazu. Rovnako tak môže postupovať, pokiaľ boli niektoré činnosti v rámci územia obmedzené. Vyžaduje sa však predchádzajúca dohoda s dotknutými orgánmi.


Najčastejším príkladom je zamýšľaná stavba budovy, v súvislosti s ktorou bola stavebnému úradu predložená projektová dokumentácia, na základe ktorej vydal územné rozhodnutie. Po jeho vydaní sa však stavebník rozhodne urobiť zmeny v projekte, no ide o také zmeny, ktoré sa dotknú aj už vydaného stavebného rozhodnutia. Napríklad, rozhodne sa, že budova nebude 3 – podlažná, ale bude mať o jedno podlažie