Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Komentár k stavebnému zákonu § 34 Účastníci územného konania

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 34 Účastníci územného konania

Ing. Vasil Ivanov

PhD.

§ 34

Účastníci územného konania

(1) Účastníkom územného konania je navrhovateľ, obec, ak nie je stavebným úradom príslušným na územné konanie a ten, komu toto postavenie vyplýva z osobitného predpisu.(1g)

(2) V územnom konaní o umiestnení stavby, o využívaní územia, o stavebnej uzávere a o ochrannom pásme sú účastníkmi konania aj právnické osoby a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté.

(3) Účastníkmi územného konania nie sú nájomcovia bytov a nebytových priestorov.

Poznámky pod čiarou:

1g) § 24 až 27 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov


Komentár k § 34

Zákon taxatívne stanovuje okruh účastníkov územného konania, ktorými sú navrhovateľ, obec (ak nie je stavebným úradom príslušným na územné konanie), právnické osoby a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté a ten, komu postavenie účastníka konania vyplýva z osobitných predpisov. Nájomcovia bytových a nebytových priestorov nie sú účastníkmi územného konania.

Účastníkom územného konania je aj zainteresovaná verejnosť, t.j. verejnosť, ktorá má záujem alebo môže mať záujem na postupoch rozhodovania. Medzi zainteresovanú verejnosť patrí najmä

a) občianska iniciatíva,

b) občianske združenie podporujúce ochranu životného prostredia,

c) organizácia podporujúca ochranu životného prostredia s viac ako dvojročnou pôsobnosťou (ďalej len „mimovládna organizácia podporujúca ochranu životného prostredia“).

Občiansku iniciatívu tvorí najmenej 500 fyzických osôb starších ako 18 rokov, z toho aspoň 250 osôb s trvalým pobytom v dotknutej obci, ktoré podpíšu spoločné stanovisko k navrhovanej činnosti posudzovanej podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Občianska iniciatíva sa preukazuje podpisovou listinou, v ktorej je uvedené meno, priezvisko, trvalý pobyt, rok narodenia a podpis osôb, ktoré spoločné stanovisko podporujú. Podpisovú listinu so svojim stanoviskom k zámeru príslušného orgánu doručí občianska iniciatíva príslušnému orgánu.

Splnomocnencom občianskej iniciatívy oprávnenýmkonať v jej mene a prijímať písomnosti je fyzická osoba, ktorá je ako splnomocnenec uvedená v podpisovej listine. Ak taký údaj chýba alebo je nejasný, splnomocnencom občianskej iniciatívy je fyzická osoba uvedená v podpisovej listine na prvom mieste. Splnomocnenec môže písomne určiť svojho zástupcu, ktorý ho zastupuje v rozsahu splnomocnenia. Na základe písomného vyhlásenia doručeného príslušnému orgánu možno nahradiť splnomocnenca inou fyzickou osobou. Toto vyhlásenie musí podpísať väčšina členov občianskej iniciatívy. Rovnaký postup platí aj v prípade odstúpenia splnomocnenca občianskej iniciatívy.

Ak založí skupina najmenej 250 fyzických osôb starších ako 18 rokov, z toho aspoň 150 osôb s trvalým pobytom v dotknutej obci, na ďalšiu podporu stanoviska občianskej iniciatívy alebo priamo na účel ochrany životného prostredia občianske združenie a podá písomné stanovisko, je také občianske združenie v rámci povolenia tejto činnosti účastníkom integrovaného povoľovania, konania podľa cestného zákona, stavebného zákona, leteckého zákona, zákona o vodách, zákona o dráhach, zákona o lesoch, zákona o ochrane prírody krajiny a o povolení banskej činnosti. Podpisovú listinu, v ktorej je uvedené meno, priezvisko, trvalý pobyt, dátum narodenia a podpis osôb, ktoré spoločné stanovisko podporujú, a doklad o zaregistrovaní občianskeho združenia predloží občianske združenie príslušnému orgánu a povoľujúcemu orgánu najneskôr

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: