Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Komentár k stavebnému zákonu § 34 - Účastníci územného konania

7.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 34 - Účastníci územného konania

JUDr. Martina Kostková

(1) Účastníkom územného konania je navrhovateľ, obec, ak nie je stavebným úradom príslušným na územné konanie a ten, komu toto postavenie vyplýva z osobitného predpisu.

(2) V územnom konaní o umiestnení stavby, o využívaní územia, o stavebnej uzávere a o ochrannom pásme sú účastníkmi konania aj právnické osoby a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté.

(3) Účastníkmi územného konania nie sú nájomcovia bytov a nebytových priestorov.


Ak sa má rozhodnúť o určitom opatrení, ktoré sa má uskutočniť na určitom území, využíva sa za týmto cieľom územné konanie, ktorého výsledkom je vydanie príslušného územného rozhodnutia. Príslušným orgánom pre konanie je stavebný úrad tej obce, v obvode ktorej sa nachádza územie, v rámci ktorého sa má rozhodnúť. Stavebný zákon presne stanovuje, kto je účastníkom územného konania, pričom možno konštatovať, že ide do istej miery o konečný výpočet. Táto podmienka však nie je úplne splnená, nakoľko účastníkom tohto typu konania môže byť aj subjekt, ktorému toto postavenie prizná osobitný predpis. Tým je Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorý takéto postavenie priznáva aj verejnosti, ak spĺňa osobitné podmienky (bola by rozhodnutím

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: