dnes je 25.7.2024

Input:

Komentár k stavebnému zákonu § 33 Príslušnosť

31.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 33 Príslušnosť

JUDr. Martina Kostková

§ 33

Príslušnosť

(1) Na územné konanie je príslušný stavebný úrad.

(2) Ak je na územné konanie, ktorým sa vydáva rozhodnutie o využití územia alebo o chránenom území či o ochrannom pásme, príslušný podľa osobitných predpisov iný orgán štátnej správy než orgán uvedený v odseku 1, dohodne sa tento orgán o návrhu rozhodnutia alebo opatrenia so stavebným úradom.


k § 33:

§ 33 upravuje otázku vecnej a miestnej príslušnosti v rámci územného konania. Ustanovenie znie jednoducho, keď vymedzuje jasnú príslušnosť, kde na územné konanie je príslušným stavebný úrad. Tým je v prvom rade zodpovedaná otázka vecnej príslušnosti, z hľadiska tej miestnej sa jedná o stavebný úrad, v obvode ktorého stojí nehnuteľnosť, ktorej sa konanie týka. Vychádza sa tu z ustanovenia § 7 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok),