Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Komentár k stavebnému zákonu § 29 - § 31

6.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 29 - § 31

JUDr. Martina Kostková

Oddiel 7

Aktualizácia územnoplánovacej dokumentácie

§ 29

zrušený zákonom č. 237/2000 Z. z.

§ 30

(1) Orgán územného plánovania, ktorý obstaral územnoplánovaciu dokumentáciu, sústavne sleduje, či sa nezmenili územno-technické, hospodárske a sociálne predpoklady, na základe ktorých bola navrhnutá koncepcia organizácie územia. Ak dôjde k zmene predpokladov, alebo je potrebné umiestniť verejnoprospešné stavby, orgán územného plánovania obstará doplnok alebo zmenu územnoplánovacej dokumentácie.

(2) Obec obstará zmenu alebo doplnok územného plánu obce, ak je to potrebné na zosúladenie s územným plánom regiónu alebo s jeho zmenami a doplnkami.

(3) Samosprávny kraj obstará zmenu alebo doplnok územného plánu regiónu, ak je to potrebné na zosúladenie s Koncepciou územného rozvoja Slovenska alebo s jej zmenami a doplnkami.

(4) Obec a samosprávny kraj sú povinné pravidelne, najmenej však raz za štyri roky, preskúmať schválený územný plán, či nie sú potrebné jeho zmeny alebo doplnky alebo či netreba obstarať nový územný plán.


K § 30:

Nárast počtu obyvateľstva, spoločenské zmeny, ale aj zmeny v rámci životného prostredia si môžu vyžiadať zmeny v rámci územnoplánovacej dokumentácie. Tieto zmeny nevykoná obec (alebo samosprávny kraj) sama, ale opäť prostredníctvom oprávnenej osoby. Obec, pokiaľ teda obstarala takú dokumentáciu, a na úrovni regiónu samosprávny kraj však musia sledovať, či nastali také okolnosti, v dôsledku ktorých sa zmena bude musieť uskutočniť. Toto sledovanie sa má konať nepretržite, zákon však stanovuje aj povinnosť týchto orgánov vykonať preskúmanie aktuálneho územného plánu, a to aspoň raz za 4 roky. Aktualizácia územného plánu je možná buď v podobe jeho zmeny alebo jeho doplnenia.


Pokiaľ sa domnievame, že v súvislosti s našou parcelou je možné zmeniť územný plán, a je to pre naše ďalšie kroky potrebné, obrátime sa na obec. Treba však mať na pamäti, že financovanie zmien plánu bude pravdepodobne na nás. V takom prípade sa však neodporúča, aby bola zmluva o aktualizácii územného plánu uzatvorená medzi nami a oprávneným subjektom, ale medzi týmto subjektom a obcou. A to z toho dôvodu, aby boli aktualizácie vykonané nezávisle a nestranne.

§ 31

(1) Zmeny alebo doplnky záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie schvaľuje orgán, ktorý schválil pôvodnú územnoplánovaciu dokumentáciu. Zmeny a doplnky územnoplánovacej dokumentácie sídelných útvarov a zón, ktoré si vyhradila pred 1. januárom 1993 na schválenie vláda, schvaľuje obec. Zmeny a doplnky územnoplánovacej dokumentácie regiónov, ktoré pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona schválila vláda, schvaľuje samosprávny kraj.

(2) Pri obstarávaní zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie sa postupuje podľa ustanovení § 22 až 28 primerane.

(3) O úprave smernej časti územnoplánovacej dokumentácie rozhoduje orgán, ktorý územnoplánovaciu dokumentáciu obstaral.


K § 31:

Územný plán sa člení na záväznú a opisnú časť (tak jeho textová ako aj grafická podoba). Zákon sa prísne venuje práve záväznej časti, najmä ak má

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: