Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Komentár k stavebnému zákonu § 29 - § 31

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 29 - § 31

Ing. Vasil Ivanov

PhD.

Oddiel 7

Aktualizácia územnoplánovacej dokumentácie

§ 29

zrušený zákonom č. 237/2000 Z. z.

§ 30

(1) Orgán územného plánovania, ktorý obstaral územnoplánovaciu dokumentáciu, sústavne sleduje, či sa nezmenili územno-technické, hospodárske a sociálne predpoklady, na ktorých základe bola navrhnutá koncepcia organizácie územia. Ak dôjde k zmene predpokladov, alebo je potrebné umiestniť verejnoprospešné stavby, orgán územného plánovania obstará doplnok alebo zmenu územnoplánovacej dokumentácie.

(2) Obec obstará zmenu alebo doplnok územného plánu obce, ak je to potrebné na zosúladenie s územným plánom regiónu alebo s jeho zmenami a doplnkami.

(3) Samosprávny kraj obstará zmenu alebo doplnok územného plánu regiónu, ak je to potrebné na zosúladenie s Koncepciou územného rozvoja Slovenska alebo s jej zmenami a doplnkami.

(4) Obec a samosprávny kraj sú povinné pravidelne, najmenej však raz za štyri roky, preskúmať schválený územný plán, či nie sú potrebné jeho zmeny alebo doplnky alebo či netreba obstarať nový územný plán.


Komentár k § 30

Obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie je povinný sústavne sledovať vývoj územia. Ak dochádza k zmene územno-technických alebo sociálnych predpokladov. na základe ktorých bola navrhnutá koncepcia organizácie územia alebo ak je potrebné situovať v území verejnoprospešné stavby, obstará orgán územného plánovania vypracovanie doplnku k územnoplánovacej dokumentácii.

Pre samosprávny kraj a pre obec vyplýva zo zákona povinnosť vykonávať preskúmanie schváleného územného plánu pravidelne, najmenej však raz za štyri roky a posúdiť, či nie je potrebné obstarať doplnok alebo vypracovanie nového územného plánu.

§ 31

(1) Zmeny alebo doplnky záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie schvaľuje orgán, ktorý schválil pôvodnú územnoplánovaciu dokumentáciu. Zmeny a doplnky územnoplánovacej dokumentácie sídelných útvarov a zón, ktoré si vyhradila pred l. januárom 1993 na schválenie vláda, schvaľuje obec. Zmeny a doplnky územnoplánovacej dokumentácie regiónov, ktoré pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona schválila vláda, schvaľuje

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: