Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Komentár k stavebnému zákonu § 16 - § 18 Orgány územného plánovania

6.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 16 - § 18 Orgány územného plánovania

Ing. Vasil Ivanov, JUDr. Martina Kostková

Oddiel 4

Obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie

Orgány územného plánovania

§ 16

(1) Územnoplánovaciu dokumentáciu obstarávajú orgány územného plánovania.

(2) Orgánmi územného plánovania sú obce, samosprávne kraje a krajské stavebné úrady.

(3) Ústredným orgánom územného plánovania je ministerstvo.

(4) Orgánom územného plánovania, ktorý obstaráva územné plány vojenských obvodov, je Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany”).


k § 16:

Cieľom verejnej správy na úseku územného plánovania je v prvom rade analyzovať územie z komplexného hľadiska a navrhovať nielen jeho priestorové usporiadanie, ale zároveň aj to, ako sa bude ďalej funkčne využívať. Táto činnosť sa realizuje prostredníctvom orgánov územného plánovania. Aké sú orgány územného plánovania nám presne stanovuje ust. § 16 Stavebného zákona. Obce obstarávajú tak územnoplánovacie podklady ako aj územné plány obcí a tiež jednotlivých zón. Samosprávne kraje vykonávajú túto činnosť pre územie regiónov. Ministerstvo ako ústredný orgán územného plánovania vedie informačný systém územného plánovania, a okrem iných činností (ako napríklad vypracovanie stratégie územného rozvoja štátu) vydáva aj metodiku pre tvorbu územných plánov.


Pokiaľ sa má zmeniť územný plán obce alebo zóny, teda časti obce, je na mieste, kto bude obstaranie podkladov a aj vytvorenie plánu financovať. Obec totiž sama plán nevytvára, v zmysle Stavebného zákona je tak realizované prostredníctvom tretích, oprávnených osôb. Financovanie je však na pleciach obce, ak sa jedná o spracovanie nového územného plánu. Taktiež je to v prípade, ak sa aktuálny plán má aktualizovať či rozsiahlejšie dopĺňať. Pokiaľ však chceme, ako majitelia konkrétnej parcely, zmenu v územnom pláne práve v súvislosti s touto parcelou, financovanie leží na našich pleciach.

JUDr. Martina Kostková

§ 17

(1) Orgány územného plánovania sú povinné obstarávať územnoplánovaciu dokumentáciu v súlade s potrebami územného rozvoja a starostlivosti o životné prostredie v primeranom a hospodárnom rozsahu. Územné plány obcí a územné plány zón sa obstarávajú vždy na výstavbu nových obcí, na umiestnenie verejnoprospešných stavieb a na podstatnú prestavbu, dostavbu alebo asanáciu existujúcich obcí alebo ich častí s cieľom zlepšiť životné prostredie, zabezpečiť ekologickú stabilitu a trvalo udržateľný rozvoj.

(2) Orgány územného plánovania obstarávajú územnoplánovaciu dokumentáciu

a) z vlastného podnetu,

b) z podnetu iných orgánov štátnej správy a obcí,

c) z podnetu fyzických osôb alebo právnických osôb.

(3) Ministerstvo metodicky usmerňuje orgány územného plánovania v územnoplánovacích činnostiach a riešení vecných problémov a zisťuje, či sa územnoplánovacia dokumentácia obstaráva v zodpovedajúcom rozsahu. Metodické usmernenia ministerstva sú záväzné pre všetky orgány územného plánovania.


k § 17:

Ust. § 17 upravuje povinnosť orgánov územného plánovania obstarávať územnoplánovaciu dokumentáciu. Orgánmi územného plánovania sú obce, samosprávne kraje a krajské stavebné úrady. Toto ustanovenie vymedzuje, kedy sa obstarávajú územné plány. Či už obcí alebo konkrétnej zóny. V súčasnosti je najčastejším dôvodom dostavba nových obcí. Obstarať takúto dokumentáciu však orgány nemusia iba z vlastného podnetu, môže ísť aj o vonkajší podnet, ktorý môže podať iná obec, fyzická alebo právnická osoba či iný orgán štátnej správy.


Právnická osoba, ktorá má v pláne vybudovať novú časť obce v podobe masívnejšej výstavby rodinných domov môže obci podať podnet, aby zabezpečila obstaranie územnoplánovacej dokumentácie, ak pre danú lokalitu taká vypracovaná nie je. Ak budú splnené všetky podmienky, obec takúto dokumentáciu prostredníctvom odborne spôsobilej osoby obstará. Odborne spôsobilou osobou je tretia osoba, ktorá spĺňa predpoklady stanovené tak Stavebným poriadkom ako aj osobitnými právnymi predpismi. Obstaranie územnoplánovacej dokumentácie však ešte neznamená, že

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: