Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Komentár k stavebnému zákonu § 16 - § 18 Orgány územného plánovania

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 16 - § 18 Orgány územného plánovania

Ing. Vasil Ivanov

PhD.

Oddiel 4

Obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie

Orgány územného plánovania

§ 16

(1) Územnoplánovaciu dokumentáciu obstarávajú orgány územného plánovania.

(2) Orgánmi územného plánovania sú obce, samosprávne kraje a krajské stavebné úrady.

(3) Ústredným orgánom územného plánovania je ministerstvo.

(4) Orgánom územného plánovania, ktorý obstaráva územné plány vojenských obvodov, je Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo obrany").


Komentár k § 16

Na úseku územného plánovania, stavebného poriadku a bývania vykonávajú správu tieto orgány:

- Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky,

- krajské stavebné úrady,

- obce ako stavebné úrady,

- Slovenská stavebná inšpekcia ako odborný orgán, pomocou ktorého Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky vykonáva hlavný štátny stavebný dohľad.

Obec zabezpečuje obstaranie územných plánov obce a zóny.

Územný plán regiónu obstaráva samosprávny kraj.

§ 17

(1) Orgány územného plánovania sú povinné obstarávať územnoplánovaciu dokumentáciu v súlade s potrebami územného rozvoja a starostlivosti o životné prostredie v primeranom a hospodárnom rozsahu. Územné plány obcí a územné plány zón sa obstarávajú vždy na výstavbu nových obcí, na umiestnenie verejnoprospešných stavieb a na podstatnú prestavbu, dostavbu alebo asanáciu existujúcich obcí alebo ich častí s cieľom zlepšiť životné prostredie, zabezpečiť ekologickú stabilitu a trvalo udržateľný rozvoj.

(2) Orgány územného plánovania obstarávajú územnoplánovaciu dokumentáciu

a) z vlastného podnetu,

b) z podnetu iných orgánov štátnej správy a obcí,

c) z podnetu fyzických osôb alebo právnických osôb.

(3) Ministerstvo metodicky usmerňuje orgány územného plánovania v územnoplánovacích činnostiach a riešení vecných problémov a zisťuje, či sa územnoplánovacia dokumentácia obstaráva v zodpovedajúcom rozsahu. Metodické usmernenia ministerstva sú záväzné pre všetky orgány územného plánovania.


Komentár k § 17

Zákon ustanovuje podmienky, z ktorých vyplýva povinnosť a oprávnenie orgánov územného plánovania obstarávať územnoplánovaciu dokumentáciu.

Orgány územného plánovania sú povinné obstarávať územnoplánovaciu dokumentáciu v súlade s potrebami rozvoja územia.

V zmysle zákona obstarávajú orgány územného plánovania vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie z vlastného podnetu, z podnetu iných dotknutých orgánov a z podnetu fyzických osôb alebo právnických osôb.

§ 18

(1) Koncepciu územného rozvoja Slovenska obstaráva ministerstvo.

(2) Územnoplánovaciu dokumentáciu regiónov obstarávajú samosprávne kraje.

(3) Ak riešenie územnoplánovacej dokumentácie regiónov zasahuje do územia dvoch alebo viacerých samosprávnych krajov, samosprávne kraje sa dohodnú, ktorý z nich ju obstará. Ak nedôjde k dohode, rozhodne o orgáne územného plánovania,

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: