dnes je 28.3.2023

Input:

Komentár k stavebnému zákonu § 143 - § 145 Záverečné ustanovenia

3.10.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 143 - § 145 Záverečné ustanovenia

Ing. Vasil Ivanov

PhD.

Záverečné ustanovenia

§ 143

Podrobnosti o

a) obsahu a spôsobe spracovania územnoplánovacích podkladov, územnoplánovacej dokumentácie a ich zadaní, registračných listov územných plánov a o obsahu územnoplánovacích činností,

b) obsahu žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie obcí a o spôsobe jej overenia,

c) obsahu rozhodnutí, návrhov na jeho vydanie a rozsahu a obsahu prikladanej dokumentácie, ohlásení drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác,

d) všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.


Komentár k § 143