dnes je 25.7.2024

Input:

Komentár k Stavebnému zákonu § 140a Dotknuté orgány

8.7.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k Stavebnému zákonu § 140a Dotknuté orgány

Ing. Vasil Ivanov; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 140a

Dotknuté orgány

(1) Dotknutým orgánom podľa tohto zákona je:

a) orgán verejnej správy, ktorý je správnym orgánom chrániacim záujmy uvedené v § 126 ods. 1, ak konanie podľa osobitného predpisu upravujúceho jeho pôsobnosť je súčasťou konania podľa tohto zákona, má naň nadväzovať alebo s ním súvisí,

b) obec, ak nie je stavebným úradom podľa tohto zákona a konanie sa týka pozemku alebo stavby na jej území, okrem stavby diaľnice alebo rýchlostnej cesty a okrem stavby strategickej investície a orgán územného plánovania príslušný na vydanie záväzného stanoviska podľa osobitného predpisu,1fd)1

c) vlastník sietí a zariadení technického vybavenia územia a iná právnická osoba, ak to ustanovuje osobitný predpis,15)2

d) určený orgán podľa osobitného