dnes je 26.10.2020

Input:

Komentár k stavebnému zákonu § 121 Vojenské a iné stavebné úrady

12.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 121 Vojenské a iné stavebné úrady

Ing. Vasil Ivanov PhD., JUDr. Marek Šmid

§ 121

Vojenské a iné stavebné úrady

(1) Pôsobnosť stavebných úradov, s výnimkou právomoci vo veciach vyvlastnenia, vykonávajú podľa tohto zákona na území vojenských obvodov orgány ministerstva obrany.

(2) Pôsobnosť stavebných úradov, s výnimkou právomoci vo veciach územného rozhodovania a vyvlastnenia, vykonávajú podľa tohto zákona

a) Ministerstvo obrany pri stavbách pre obranu štátu mimo územia vojenských obvodov,

b) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky pri stavbách pre bezpečnosť štátu (ďalej len ministerstvo vnútra,

c) Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pri stavbách Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky,

d) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky pri stavbách uránového priemyslu.

e) Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky pri stavbách jadrových zariadení a stavbách súvisiacich s jadrovým zariadením nachádzajúcich sa v areáli ohraničenom hranicami jadrového zariadenia, ak osobitný predpis10mb) neustanovuje inak.

(3) V konaniach podľa § 120 a v konaniach podľa odseku 2 má miestne príslušný stavebný úrad postavenie dotknutého orgánu podľa § 140a.


Komentár k § 121

Zákon ustanovuje, že vojenskými stavebnými úradmi sú príslušné orgány Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Vojenské stavebné úrady majú právomoc rozhodovania stavebného úradu s výnimkou právomoci vo veci vyvlastnenia na území vojenských obvodov.

Stavebný zákon taxatívne určuje, ktoré orgány a pre ktoré stavby vykonávajú činnosť tzv.