dnes je 11.8.2020

Input:

Hlásenie pracovných úrazov

24.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.09.4.1 Hlásenie pracovných úrazov

Ing. Jozef Mikula, PhD.

Hlásenie pracovných úrazov sa uskutočňuje podľa § 17 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zamestnanec je povinný bezodkladne oznámiť zamestnávateľovi vznik:

a) pracovného úrazu alebo služobného úrazu (ďalej len „pracovný úraz”), ktorý utrpel, ak mu to dovoľuje jeho zdravotný stav,

b) iného úrazu ako pracovného úrazu alebo smrti, ku ktorej nedošlo následkom pracovného úrazu, ak vznikli na pracovisku alebo v priestoroch zamestnávateľa,

c) nebezpečnej udalosti,

d) závažnej priemyselnej havárie.

Povinnosť oznámiť zamestnávateľovi vznik udalosti má aj zamestnanec alebo fyzická osoba, ktorá bola svedkom vzniku uvedenej udalosti.

Definícia úrazov:

pracovný úraz (evidovaný), ktorým bola spôsobená pracovná neschopnosť zamestnanca trvajúca menej ako 3 dni – podlieha evidencii, v ktorej zamestnávateľ uvedie údaje potrebné na spísanie záznamu o registrovanom pracovnom úraze, ak sa následky pracovného úrazu prejavia neskôr,

registrovaný pracovný úraz, ktorým bola spôsobená pracovná neschopnosť zamestnanca trvajúca viac ako 3 dni alebo smrť zamestnanca, ku ktorej došlo následkom pracovného úrazu,„závažný pracovný úraz – patrí tu pracovný úraz s následkom smrti a pracovný úraz s ťažkou ujmou na zdraví,

pracovný úraz s ťažkou ujmou na zdraví – vážna porucha zdravia alebo vážne ochorenie, a to zmrzačenie, strata alebo podstatné zníženie pracovnej spôsobilosti, ochromenie údu, strata alebo podstatné oslabenie funkcie zmyslového ústrojenstva, poškodenie dôležitého orgánu, zohyzdenie, vyvolanie potratu alebo usmrtenie plodu, mučivé útrapy – podlieha registrácii,

iný úraz – akýkoľvek úraz, ktorý nie je pracovným úrazom, ale ktorý utrpel zamestnanec na pracovisku alebo v priestoroch zamestnávateľa pri činnosti, ktorá nesúvisí s plnením jeho pracovných úloh, ani sa nestal v priamej súvislosti s plnením pracovných úloh, alebo ktorý utrpela fyzická osoba, ktorá nie je zamestnancom, na pracovisku alebo v priestoroch zamestnávateľa,

drobný pracovný úraz (je menej závažným poranením) – drobné poranenie, ktoré si nevyžaduje ošetrenie v zdravotníckom zariadení alebo si vyžiada ošetrenie v zdravotníckom zariadení, ale zamestnancovi nebude uznaná práceneschopnosť alebo bude uznaná práceneschopnosť kratšia ako tri dni. Patrí do kategórie evidovaných pracovných úrazov. V tomto prípade zamestnancovi nevzniká finančný nárok na odškodnenie takéhoto úrazu.

Definícia pracovného úrazu je tiež uvedená v:

- § 195 ods. 2 Zákonník práce, hovorí: „Pracovný úraz je poškodenie zdravia, ktoré bolo zamestnancovi spôsobené pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním nezávisle od jeho vôle krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov”.

- § 195 ods. 3 Zákonník práce hovorí: „Pracovný úraz nie je úraz, ktorý zamestnanec utrpel na ceste do zamestnania a späť, alebo ktorý zamestnanec utrpel pri činnosti, ktorá nesúvisí s plnením jeho pracovných povinností”.

Na definovanie služobného úrazu sa vzťahujú osobitné predpisy upravujúce služobný pomer policajtov, colníkov, hasičov, prokurátorov, štátnych úradníkov a pod.

Pojem služobný úraz je upravený pre jednotlivé kategórie zamestnancov vo viacerých právnych predpisoch, napríklad v:

- § 165 zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov,

- § 164 zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov.

Zamestnávateľ je povinný po oznámení bezodkladne vykonať potrebné opatrenia, aby nedošlo k ďalšiemu ohrozeniu života a zdravia. Stav pracoviska, ak ide o udalosti, ktoré nasvedčujú, že v súvislosti s pracovným úrazom bol spáchaný trestný čin, alebo ak ide o závažný pracovný úraz, nemožno meniť do príchodu príslušných vyšetrujúcich orgánov, okrem vykonania nevyhnutných opatrení na ochranu života a zdravia alebo na zabránenie veľkej hospodárskej škody. Ak sa stav pracoviska mení v dôsledku vykonania opatrení, aby sa zabránilo ďalšiemu možnému ohrozeniu života a zdravia alebo veľkej hospodárskej škode, zamestnávateľ je povinný vyhotoviť dokumentáciu o stave pracoviska potrebnú na vyšetrenie príčin vzniku takej udalosti. Zamestnávateľ je povinný registrovať pracovný úraz, ktorým bola spôsobená pracovná neschopnosť zamestnanca trvajúca viac ako tri dni alebo smrť zamestnanca, ku ktorej došlo následkom pracovného úrazu (ďalej len „registrovaný pracovný úraz”), tak, že:

a) zistí príčinu a všetky okolnosti jeho vzniku, a to za účasti zamestnanca, ktorý utrpel registrovaný pracovný úraz, ak je to možné so zreteľom na jeho zdravotný stav, a za účasti príslušného zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť; v prípade smrti alebo ťažkej ujmy na zdraví (ďalej len „závažný pracovný úraz”), zamestnávateľ je povinný prizvať k zisťovaniu príčin aj autorizovaného bezpečnostného technika,

b) spíše záznam o registrovanom pracovnom úraze najneskôr do štyroch dní po oznámení vzniku registrovaného pracovného úrazu,

c) prijme a vykoná potrebné opatrenia, aby sa zabránilo opakovaniu podobného pracovného úrazu.

Zamestnávateľ je povinný po prijatí oznámenia bezodkladne oznámiť vznik

a) registrovaného pracovného úrazu:

1. zástupcom zamestnancov vrátane príslušného zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť,

2. príslušnému útvaru Policajného zboru,22)Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov. ak zistené skutočnosti nasvedčujú, že v súvislosti s pracovným úrazom bol spáchaný trestný čin,

3. príslušnému inšpektorátu práce alebo príslušnému orgánu dozoru, ak ide o závažný pracovný úraz,

b) závažnej priemyselnej havárie21)Zákon č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov. príslušnému inšpektorátu práce alebo príslušnému orgánu dozoru.

Bezodkladná povinnosť znamená – ihneď, ako je to možné. Zákon neurčuje formu hlásenia, avšak je potrebné zabezpečiť, aby nedošlo k časovej strate, teda môže ísť o overené telefonické hlásenie, e-mailová alebo faxová správa so spätnou väzbou, alebo sa udalosť ohlási osobne.

Zasielanie záznamov o úraze

Zamestnávateľ je povinný zaslať záznam o registrovanom pracovnom úraze do ôsmich dní odo dňa, keď sa o tomto pracovnom úraze dozvedel:

a. príslušnému inšpektorátu práce alebo príslušnému orgánu dozoru,

b. doručiť zamestnancovi, ktorý utrpel registrovaný pracovný úraz, alebo pozostalým, ak zamestnanec zomrel v dôsledku pracovného úrazu.

Zamestnávateľ je povinný zaslať príslušnému inšpektorátu práce alebo príslušnému orgánu dozoru správu o vyšetrení príčin a okolností vzniku závažného pracovného úrazu a prijatých a vykonaných opatreniach na zabránenie opakovaniu podobného pracovného úrazu do 30 (tridsiatich dní) odo dňa, keď sa o vzniku úrazu dozvedel.

Registrovaný pracovný úraz na pracovisku iného zamestnávateľa

Ak zamestnanec utrpel pracovný úraz na pracovisku iného zamestnávateľa, je tento zamestnávateľ povinný bezodkladne oznámiť vznik pracovného úrazu zamestnávateľovi poškodeného zamestnanca.

Ak zamestnanec utrpel registrovaný pracovný úraz na pracovisku iného zamestnávateľa,

a) tento zamestnávateľ je povinný:

1. splniť oznamovaciu povinnosť podľa § 17 ods. 5 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP,

2. zistiť príčinu vzniku registrovaného pracovného úrazu podľa § 17 ods.4 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP,

3. po spísaní podkladu pre záznam o registrovanom pracovnom úraze podľa § 17 ods. 4 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP a zaslať tento podklad zamestnávateľovi zamestnanca,

4. prijať a vykonať opatrenia podľa § 17 ods. 4 písm. c) zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP,

b) zamestnávateľ zamestnanca je povinný splniť povinnosti podľa § 17 ods. 4 písm. b) a c), ods. 5 písm. a) a ods. 7, 8 a 12 zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP.

Zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu:

a) pracovných úrazov, v ktorej uvedie údaje potrebné na spísanie záznamu o registrovanom pracovnom úraze, ak sa následky pracovného úrazu prejavia neskôr,

b) iných úrazov ako pracovných úrazov a nebezpečných udalostí, v ktorej uvedie údaje o príčine vzniku a o prijatých a vykonaných opatreniach na predchádzanie podobným úrazom a udalostiam,

c) priznaných chorôb z povolania23)Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. a