dnes je 30.5.2020

Input:

Faktory ovplyvňujúce zisk firmy

24.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.06.1.5 Faktory ovplyvňujúce zisk firmy

Ing. Dušan Preisinger

V analýzach ekonomickej pozície firmy majú významnú pozíciu tie ukazovatele, ktoré podrobnejšie hodnotia faktory, ktoré ovplyvňujú zisk, ale aj ukazovatele, ktoré posudzujú vplyv dosahovanej ziskovosti na úroveň bonity, solventnosti a úveru schopnosti (ide o ukazovatele rentability, výnosovosti, Altmanov model, Diskriminačná funkcia, udržateľný rast a ďalšie). Ide o pomerové ukazovatele, ktoré umožňujú hodnotiť výkonnosť, finančnú stabilitu a iné parametre, ktorých vývoj sa premieta do miery finančnej závislosti firmy. Významné informácie však poskytujú aj ukazovatele na báze zisku, ktorých cieľom nie je analýza vývoja miery zisku, ale vývoja masy zisku. To znamená, že výsledkom ukazovateľa je absolútna hodnota. Jedným z často používaných je nasledujúci vzorec:

Ukazovateľov, ktoré je možné na tento vzorec naviazať, je viac. Je na firme, ktoré považuje za dôležité. Významná je nielen interpretácia ich vývoja, ale najmä jeho hodnotenie na základe ich vzájomnej previazanosti (ako príklad je vhodné stručné posúdenie niektorých ukazovateľov spracovaných na základe účtovných výkazov konkrétnej firmy):

  • „variabilné náklady (VN) / fixné náklady (FN)”. Ukazovateľ je vypočítaný ako koeficient, ktorý vyjadruje, koľko € variabilných nákladov je naviazaných na jedno € fixných. Firma vykázala v roku 2016 hodnotu ukazovateľa na úrovni 3,29, v roku 2017 na úrovni 3,83 a v roku 2018 na úrovni 3,59. Je potrebné zdôrazniť, že tento ukazovateľ je len východiskový a pre jeho vypovedaciu hodnotu je nevyhnutné sledovať ďalšie ukazovatele, ktoré s ním úzko súvisia a poskytujú informáciu o príčinách jeho vývoja;

  • „zásoby + pohľadávky / aktíva” v %. Ide o zásoby nedokončenej a hotovej výroby, majú úzku väzbu na variabilné náklady. Firma v roku 2016 dosiahla hodnotu ukazovateľa na úrovni 12,71 %, v roku 2017 na úrovni 13,70 % a v roku 2018 na úrovni 14,88 %. Zvyšuje sa hodnota VN viazaná v zásobách a pohľadávkach. Pritom za sledované obdobie sa pohľadávky znížili indexom 66,79 % a zásoby sa zvýšili indexom 279,26 %. Výsledkom je nasledujúci ukazovateľ, ktorý patrí medzi parametre charakterizujúce mieru zhodnotenia fixných aktív;

  • „odpisy / zásoby”. Vyjadruje mieru viazanosti odpisov v zásobách. V roku 2016 firma vykázala hodnotu ukazovateľa na úrovni 5,44, v roku 2017 na úrovni 2,66 a v roku 2018 na úrovni 2,01. Aj v tomto prípade je dôležitá interpretácia. Na prvý pohľad ide o pozitívny vývoj. Klesá miera zaťaženosti odpismi na jedno € zásob. Pokles ukazovateľa však nie je výsledkom poklesu odpisov v štruktúre nákladov (za sledované obdobie sa hodnota odpisov mierne zvýšila indexom 103,31 %). Pokles je výsledkom spomínaného vysokého rastu zásob. Naopak, za pozitívny vývoj je potrebné považovať trend, pri ktorom sa hodnota ukazovateľa zvyšuje. Pri relatívne stabilnej hodnote odpisov to znamená, že klesá hodnota zásob (sú v menovateli). Výsledkom je pokles hodnoty odpisov viazaných v zásobách. Vyššia konverzia zásob do pohľadávok pri ich rovnomernom splácaní znamená vyššie zhodnotenie fixných aktív (je potrebné tiež brať do úvahy, že v zásobách sú viazané priame prevádzkové náklady a tiež rozhodujúca časť režijných). Rast zásob znižuje hodnotu vzťahu „P . c”, ktorý v rozhodujúcej miere ovplyvňuje masu zisku. Tieto ukazovatele je možné doplniť