dnes je 13.7.2020

Input:

Dohoda o vykonaní práce na výkon činnosti autorizovaného geodeta zhotoviteľa stavby alebo časti stavby

27.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.8.2 Dohoda o vykonaní práce na výkon činnosti autorizovaného geodeta zhotoviteľa stavby alebo časti stavby

Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Stiahnuť vzor

Dohoda o vykonaní práce

uzavretá podľa § 223 až § 226 zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce)

v znení neskorších zmien a doplnkov

I.

ÚČASTNÍCI DOHODY

1.1 Zamestnávateľ: ............................................................................

(meno, priezvisko, miesto podnikania ( pri fyzickej osobe ) alebo obchodné meno a sídlo, číslo telefónu, faxu, e-mail)

1.2 Zamestnanec: ............................................................................

(meno, priezvisko a adresa, číslo telefónu, faxu, e-mail)

II.

VÝCHODISKOVÉ PODKLADY

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto dohody je rokovanie zo dňa .....................

2.2 Výsledkom rokovania v zmysle čl. 2.1 je dohoda zamestnávateľa a zamestnanca o rozsahu pracovnej úlohy, o dobe, v ktorej sa má vykonať pracovná úloha, o dohodnutej odmene za vykonanie pracovnej úlohy a o spôsobe úhrady odmeny.

III.

ROZSAH PRACOVNEJ ÚLOHY

3.1 Pracovnou úlohou zamestnanca je výkon autorizovaného geodeta zhotoviteľa stavby alebo časti stavby na stavbe .............................................. (doplní sa názov a miesto stavby).

3.2 Pri výkone činnosti autorizovaného geodeta zhotoviteľa stavby alebo časti stavby bude zamestnanec v štádiu zhotovovania stavby alebo časti stavby plniť tieto pracovné úlohy:

• protokolárne prevzatie geodetických podkladov súvisiacich so stavbou a vytyčovacej siete od autorizovaného geodeta a kartografa stavebníka (objednávateľa),

• vykonanie kontrolného merania terénu pred začatím zemných prác,

• kontrolu podkladov a výkresov podrobného vytýčenia stavebných objektov a technologických zariadení,

• vykonanie podrobného vytýčenia jednotlivých stavebných objektov a technologických zariadení stavby v súlade s projektovou dokumentáciou,

• meranie skutočného vyhotovenia zhotovených stavebných objektov a technologických zariadení, terénnych úprav a podzemných inžinierskych sietí a zariadení pred ich zakrytím,

• vyhotovenie geodetickej časti dokumentácie skutočného vyhotovenia zhotovených stavebných objektov a technologických zariadení,

• vypracovanie projektovej dokumentácie na meranie posunov a deformácií stavebných objektov, ak si to vyžaduje charakter stavby, alebo ak to predpisuje projektová dokumentácia,

• meranie posunov a deformácií stavebných objektov a technologických zariadení počas výstavby a základné meranie posunov a deformácií pred kolaudáciou, ak si to vyžaduje charakter stavby alebo ak to predpisuje projektová dokumentácia,

• vyhotovenie technickej účelovej mapy (základná mapa diaľnice, základná mapa závodu, základná mapa letiska, technická mapa mesta, atď.), ak to požaduje stavebník,

• meranie a kvantifikáciu geodeticky merateľných položiek vykonaných častí stavebných objektov pre potrebu fakturácie,

• archivovanie meračských dokumentov, vytyčovacích výkresov, vytyčovacích protokolov a záznamov v stavebnom denníku.

3.3 Zodpovedným zástupcom zamestnávateľa, ktorý sleduje plnenie pracovnej úlohy, ktorý dáva pokyny na úhradu odmeny za plnenie pracovnej úlohy a ktorému zamestnanec odovzdáva postupne plnenie pracovnej úlohy, je ..................... (meno, priezvisko a funkcia).

IV.

DOBA VYKONANIA PRACOVNEJ ÚLOHY

4.1 Pracovník vykoná pracovnú úlohu v čase od ....................... do ................... .

4.2 Pracovný čas zamestnanca je dohodnutý na ................. hodín týždenne.

4.3 Doba splnenia pracovnej úlohy je ........................... hodín.

V.

ODMENA ZA VYKONANIE PRACOVNEJ ÚLOHY

5.1 Odmena za vykonanie pracovnej úlohy sa vypočíta pomocou hodinovej sadzby odmeny zamestnanca, ktorá činí ................. €.

5.2 Odmena za vykonanie pracovnej úlohy sa vypočíta vynásobením počtu odpracovaných hodín, vynaložených na splnenie pracovnej úlohy, uvedený v čl. 4.3 dohodnutou hodinovou sadzbou (čl. 5.1).

5.3 Zamestnávateľ uhradí mesačne, do 10 dní nasledujúceho mesiaca, bankovým prevodom na účet zamestnanca .......................................................................... (uvedie sa názov peňažného ústavu a číslo účtu zamestnanca) zamestnancovi, za čiastkové vykonanie pracovnej úlohy, odmenu vo výške násobku odpracovaných hodín za uplynulý mesiac a hodinovej sadzby odmeny.

5.4 Podkladom pre úhradu odmeny je zamestnávateľom potvrdený výkaz odpracovaných hodín zamestnanca za uplynulý mesiac.

VI.

ĎALŠIE PRACOVNÉ PODMIENKY

6.1 Zamestnávateľ je povinný oboznámiť zamestnanca s pracovným poriadkom ihneď po uzavretí