dnes je 30.5.2020

Input:

Dodatočné daňové priznanie podané za zomrelého daňovníka

27.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.8.4 Dodatočné daňové priznanie podané za zomrelého daňovníka

Ing. Peter Horniaček

S účinnosťou od 1. 1. 2011 bolo ustanovenie § 32 ods. 8 zákona o dani z príjmov doplnené o postup pri podaní dodatočného daňového priznania za zomrelého daňovníka. Podľa doplneného znenia § 32 ods. 8 zákona o dani z príjmov osoba podľa osobitného predpisu (s odkazom na § 35 ZP (Zákonníka práce)) a osoba uvedená v § 49 ods. 4 zákona o dani z príjmov zahrnie do úhrnu zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti zomrelého daňovníka, za ktorého podáva daňové priznanie, aj tie zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti, ktoré zamestnávateľ zomrelého daňovníka vyplatil osobe, na ktorú prešlo právo na tieto príjmy. Ak budú tejto osobe vyplatené príjmy zo závislej činnosti za zomrelého daňovníka po lehote na podanie daňového priznania, táto osoba je povinná podať za zomrelého daňovníka dodatočné daňové priznanie. Správca dane v tomto prípade neuplatní postup podľa ustanovenia § 155 a § 156 ZSD.

Príjmy zo závislej činnosti, ktoré dosiahol zamestnanec do dňa smrti, sa zahrnú do základu dane podaním daňového priznania za tohto zomretého daňovníka.

Zákonník v práce v ustanovení § 35 ods. 1 vymedzuje, že peňažné nároky zamestnanca jeho smrťou nezanikajú. Do štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku prechádzajú mzdové nároky z pracovného pomeru postupne priamo na jeho manželku, deti a rodičov, ak s ním žili v čase smrti v domácnosti. Predmetom dedičstva sa stávajú, ak takýchto osôb niet.

Podľa ust. § 49 ods. 4 zákona o dani z príjmov daňové priznanie za zomrelého daňovníka podáva dedič. Ak je dedičov viac, podáva daňové priznanie ten, ktorému to vyplynie z dohody dedičov. Ak sa nedohodnú, ktorý z nich priznanie podá, určí ho správca dane.

Osoba, na ktorú prešli mzdové nároky zomrelého zamestnanca podľa § 35 ZP alebo dedič, pri podaní daňového priznania za zomrelého daňovníka zahrnie do úhrnu zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti zomretého daňovníka aj tie zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti, ktoré zamestnávateľ vyplatil tejto osobe.

Ak budú uvedenej osobe vyplatené príjmy zo závislej činnosti až po lehote na podanie daňového priznania za zomrelého daňovníka, táto osoba je povinná podať za zomretého daňovníka dodatočné daňové priznanie. Ak bude dodatočné daňové priznanie podané len z tohto dôvodu, správca dane neuplatní postup podľa § 155 a § 156 ZSD, t. j. neuloží pokutu a nevyrubí sankčný úrok.

Daňovník zomrel 11. mája 2019. Zomrelý daňovník poberal do dňa smrti príjmy zo závislej činnosti a príjmy zo živnosti.