dnes je 30.5.2020

Input:

Dodatočné daňové priznanie podané z dôvodu dodatočne prijatých príjmov, resp. dodatočne zaplatených výdavkov

9.8.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.8.2 Dodatočné daňové priznanie podané z dôvodu dodatočne prijatých príjmov, resp. dodatočne zaplatených výdavkov

Ing. Peter Horniaček

Podávanie dodatočného daňového priznania z dôvodu dodatočne prijatých príjmov, resp. dodatočne zaplatených výdavkov, je riešené v ustanovení § 32 ods. 12 zákona o dani z príjmov. Podľa tohto ustanovenia, ak daňovník po skončení podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti a prenájmu:

  • dodatočne prijme zdaniteľné príjmy súvisiace s týmito činnosťami alebo

  • dodatočne zaplatí výdavky, ktoré by boli uznané za daňové výdavky vynaložené na tieto činnosti;

môže postupovať dvomi spôsobmi, a to:

  • buď o prijaté sumy zvýši príjmy alebo o zaplatené sumy zvýši daňové výdavky za to zdaňovacie obdobie, v ktorom skončil podnikanie, inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo prenájom alebo

  • ak je to pre daňovníka výhodnejšie, zahrnie tieto prijaté a zaplatené sumy do základu dane za to zdaňovacie obdobie, v ktorom ich prijal alebo zaplatil.

Ak daňovník podá daňové priznanie alebo dodatočné daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, v ktorom skončil podnikanie, inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo prenájom len z dôvodu zvýšenia príjmov o prijaté sumy, resp. zvýšenia daňových výdavkov o zaplatené sumy, správca dane nevyrubí sankcie podľa § 35 a 35b zákona o správe daní a poplatkov.

Daňovník vykonával činnosť sprostredkovateľa podľa zákona č. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia v znení neskorších predpisov a dosahoval príjmy podľa § 6 ods. 2 písm. d) zákona o dani z príjmov. K 1. 5. 2015 výkon tejto činnosti ukončil a zamestnal sa. Pri vyčíslení čiastkového základu dane z príjmov z inej samostatnej zárobkovej činnosti za zdaňovacie obdobie roku 2015 uplatňoval daňovník výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov. Pri skončení činnosti neevidoval žiadne nespotrebované zásoby a pohľadávky a základ dane podľa § 17 ods. 8 zákona o dani z príjmov neupravoval. Pri podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie roku 2015 vyčíslil čiastkový základ dane podľa § 5 zákona o dani z príjmov a čiastkový základ dane podľa § 6 zákona o dani z príjmov. V septembri 2016 boli daňovníkovi doplatené v súlade so zmluvou, na základe ktorej vykonával v roku 2015 a predchádzajúcich sprostredkovanie, príjmy vo výške 500 €. Zo zmluvy je zrejmé, že výška týchto príjmov je závislá na dĺžke trvania daňovníkom uzatvorených poistných zmlúv a pri skončení činnosti daňovník nevedel vyčísliť pohľadávku voči poisťovni vyplývajúcu zo zmluvy. Daňovník sa rozhodol, že o uvedené príjmy zvýši zdaniteľné príjmy za zdaňovacie obdobie, v ktorom skončil činnosť a do konca októbra 2016 podal dodatočné daňové priznanie, v ktorom zvýšil pôvodne priznané príjmy podľa § 6 ods. 2 písm. d) zákona o dani z príjmov o sumu 500 € a vyčíslil z týchto príjmov výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov. V mieste pre osobitné záznamy uviedol, že dodatočné daňové priznanie podáva z dôvodu uvedeného v § 32 ods. 12 zákona o dani z príjmov. Správca dane nevyrubí daňovníkovi sankcie podľa § 35 a 35b zákona o správe daní a poplatkov.

V tomto príklade vychádzame z obdobnej situácie ako v predchádzajúcom príklade. Daňovník vykonával činnosť sprostredkovateľa podľa zákona č. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia v znení neskorších predpisov a dosahoval príjmy podľa § 6 ods. 2 písm. d) zákona o dani z príjmov. K 1. 5. 2015 výkon tejto činnosti ukončil a požiadal o priznanie starobného dôchodku. Pri vyčíslení čiastkového základu dane z príjmov z inej samostatnej zárobkovej činnosti uplatňoval výdavky preukázateľne vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov a účtoval v sústave jednoduchého účtovníctva. Pri skončení inej samostatnej zárobkovej činnosti upravil základ dane v súlade s ust. § 17 ods. 8 zákona o dani z príjmov. V decembri 2016 boli daňovníkovi doplatené v súlade so zmluvou, na základe ktorej vykonával v roku 2015 a predchádzajúcich sprostredkovanie, príjmy vo výške 1 000 €. Zo zmluvy je zrejmé, že výška týchto príjmov je závislá na dĺžke trvania daňovníkom uzatvorených poistných zmlúv a pri skončení činnosti daňovník nevedel vyčísliť pohľadávku voči poisťovni vyplývajúcu zo zmluvy. V priebehu roka 2016 daňovník nepoberal žiadne iné zdaniteľné príjmy, len príjem vyplatený poisťovňou. V súlade s ust. § 32 ods. 12 zákona o dani z príjmov sa daňovník rozhodol, že príjem, ktorý prijal v roku 2016 a ktorý súvisí s vykonávaním sprostredkovateľskej činnosti pre poisťovne, ktorej vykonávanie skončil v roku 2015, zahrnie do základu dane za zdaňovacie obdobie roku 2016, pretože tento postup je pre neho výhodnejší. Hoci daňovník nie je v súlade s ust. § 32 ods. 1 zákona o dani z príjmov povinný podať za zdaňovacie obdobie roku 2016 daňové priznanie, rozhodne sa, že ho podá. V daňovom priznaní uvedie daňovník príjem vo výške 1 000 €, ktorý zaradí medzi ostatné príjmy, konkrétne medzi iné ostatné príjmy. Keďže jeho príjmy sú menej ako 50% sumy nezdaniteľnej časti základu dane podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov, daň sa v súlade s ust. § 46 zákona o dani z príjmov nevyrubí a neplatí. Ak by daňovník daňové priznanie za zdaňovacie obdobie roku 2016 nepodal, jeho postup by nebol v rozpore so zákonom o dani z príjmov.

Poznámka:

Podľa ustanovenia § 17 ods. 8 písm. a) zákona o dani z príjmov je daňovník, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo ktorý vedie evidenciu podľa § 6 ods. 11 alebo 14 zákona o dani z príjmov povinný v zdaňovacom období, v ktorom dochádza k skončeniu podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo prenájmu upraviť základ dane o cenu nespotrebovaných zásob, zostatky vytvorených rezerv podľa § 20 ods. 9 písm. b), d) a e) zákona o dani z príjmov a opravných položiek k nadobudnutému majetku, výšku záväzkov, ktorých úhrada sa považuje za daňový výdavok podľa § 19 zákona o dani z príjmov, a výšku pohľadávok, ktorých inkaso sa považuje za zdaniteľný príjem, okrem pohľadávok uvedených v § 19 ods. 2 písm. h) prvom až piatom bode a písm. i) zákona o dani z príjmov a o pomernú výšku nájomného, ktorá pripadá na príslušné zdaňovacie obdobie alebo jeho časť. Pri ďalšom predaji nespotrebovaných zásob sa zahrnie do základu dane iba rozdiel, o ktorý prevyšuje cena, za ktorú boli nespotrebované zásoby predané, cenu nespotrebovaných zásob už zahrnutých do základu dane.

Daňovník, ktorý uplatňuje výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov, je povinný v súlade s ust. § 17 ods. 8 písm. c) zákona o dani z príjmov v zdaňovacom období, v ktorom dochádza k skončeniu podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo prenájmu, upraviť základ dane o cenu nespotrebovaných zásob a o výšku pohľadávok s výnimkou pohľadávok uvedených v § 19 ods. 2 písm. h) zákona o dani z príjmov.

Ak daňovník pri skončení podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo prenájmu evidoval pohľadávky, resp. záväzky, ale v rozpore s ust. § 17 ods. 8 zákona o dani z príjmov o hodnotu pohľadávok, resp. záväzkov, základ dane neupravil, nemôže v takomto prípade pri inkase príjmu, resp. úhrade výdavku, aplikovať ustanovenie § 32 ods. 12 zákona o dani z príjmov. Rovnako vyššie uvedené platí aj v situácii, keď daňovník síce pohľadávky, resp. záväzky, pri skončení podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo prenájmu neevidoval, ale v súlade s postupmi účtovania a § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov ich evidovať mal.

Daňovník – živnostník v roku 2015 skončil živnosť. Pri skončení podnikania evidoval daňovník pohľadávku vo výške 1 200 €, ktorú však v rozpore s ustanovením § 17 ods. 8 zákona o dani z príjmov nezahrnul do základu dane pri skončení podnikania. V roku 2016 dlžník pohľadávku daňovníkovi uhradil. V tomto prípade nemôže daňovník aplikovať ustanovenie § 32 ods. 12 zákona o dani z príjmov a rozhodnúť sa, či uvedený príjem zahrnie do základu dane v zdaňovacom období roku 2015 (t. j. v zdaňovacom