Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Dary poskytnuté zo strany zamestnávateľa svojim zamestnancom

14.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.05.1.6 Dary poskytnuté zo strany zamestnávateľa svojim zamestnancom

Ing. Jozef Pohlod

V súčasnosti zamestnávatelia poskytujú svojim zamestnancom popri mzde rôzne iné výhody alebo zvýhodnenia, ktoré v podstate zvyšujú mzdu zamestnanca. Ide o peňažné alebo nepeňažné plnenia, ktoré sú poskytované z titulu výkonu prevádzky zamestnávateľa alebo zo sociálneho fondu.

U zamestnanca všeobecne platí, že predmetom dane z príjmov zo závislej činnosti je každé plnenie, ktoré je poskytnuté zo strany zamestnávateľa, a to bez ohľadu na právny dôvod, pravidelnosť alebo formu, pokiaľ súvisí s výkonom závislej činnosti, čo vyplýva z ustanovenia § 5 ods. 2 ZDP. Takýto príjem, pokiaľ nie je oslobodený od dane podľa ustanovenia § 5 ods. 7 ZDP, resp. § 9 ZDP a pokiaľ nie je predmetom dane podľa § 5 ods. 5 ZDP, je povinný zamestnávateľ zdaniť podľa § 35 ZDP.

Predmetom zdanenia sú napríklad tieto obvykle poskytnuté formy benefitov pre zamestnanca bez ohľadu na to z akých zdrojov je poskytnutý:

- doprava zamestnancov v prípade nesplnenia podmienok stanovených v ustanovení § 5 ods.7 písm. m) ZDP

- poistenie zamestnancov nad rámec predpisov

- príspevky na kultúrne a športové podujatia

- príspevky na rekreácie

- príspevky na nadštandardnú zdravotnú starostlivosť

- príspevok na bývanie

- príspevok pri rôznych jubileách

- nenávratná sociálna výpomoc

- rekondičné pobyty nad rámec zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení doplnkov

- rôzne poskytované zľavy pri výrobkoch a službách

Spoločnosť vyrába televízne prijímače. Pre svojich zamestnancov zriadila samostatnú predajňu týchto výrobkov, kde sa televízne prijímače pre zamestnanca predávajú so zľavou 50 %. Iný záujemca takúto zľavu v prípade zakúpenia televízneho prijímača takúto zľavu nedostane. Spoločnosť sleduje, že každý zamestnanec si môže so zľavou zakúpiť maximálne 2 prijímače počas doby 5 rokov. Ako sa postupuje pri posudzovaní prípadu takáto zľava zo strany zamestnanca?

V uvedenom prípade zamestnávateľ poskytuje svojim zamestnancom výrobky za cenu nižšiu oproti cene, za ktorú ich poskytuje ostatným odberateľom. Zo strany zamestnanca je rozdiel medzi nižšou cenou a obvyklou cenou televízneho prijímača - nepeňažným príjmom. Tento rozdiel je predmetom dane a zamestnancovi sa musí v prípade predaja výrobku v príslušnom mesiaci tento dar – nepeňažný príjem zdaniť s ostatnou mzdou.

Zamestnávateľ poskytuje zdarma dopravu zamestnancov autobusom z miesta bydliska na pracovisko, pričom v uvedenom smere je vykonávaná aj verejná doprava. Ako sa táto skutočnosť posudzuje z pohľadu zamestnávateľa a zamestnanca?

V roku 2018 zákon o dani z príjmov v ustanoveniach § 5 ods.7 písm. m) ZDP a § 19 ods.2 písm. s) ZDP upravuje podmienky súvisiace s prepravou zamestnancov do zamestnania.

Z pohľadu zamestnávateľa sa spresňuje znenie § 19 ods.2 písm. s) ZDP zákona, podľa ktorého sú daňovými výdavkami výdavky zamestnávateľa na dopravu zamestnancov v tom prípade, ak preprava verejným poskytovateľom pravidelnej dopravy nie je vykonávaná. Keďže v uvedenom prípade zamestnávateľ vykonáva prepravu zamestnancov aj v prípade, keď v tomto smere funguje aj verejný dopravca, výdavky spojené s použitím autobusu nie je možno uznať za daňový výdavok. Za daňový výdavok by bolo možno uznať súvisiace výdavky len v tom prípade, pokiaľ by v uvedenom smere nebola preprava vykonávaná verejným dopravcom alebo by táto doprava nebola v rozsahu zodpovedajúcom potrebám zamestnávateľa.

Z pohľadu zamestnancov sa posudzuje tiež prípad, či v uvedenom smere vykonáva prepravu verejný dopravca alebo takáto možnosť nie je v zodpovedajúcom rozsahu a potrebám zamestnávateľa. V prípade, že :

- je vykonávaná doprava zamestnávateľom aj za podmienok, že dopravu vykonáva v uvedenom rozsahu aj verejný dopravca, potom v takomto prípade na strane zamestnanca sa takéto poskytnuté nepeňažné plnenie zdaňuje ako súčasť jeho príjmov podľa § 35 ZDP. Výška nepeňažného príjmu sa určí podľa § 2 písm. c) ZDP, tj. preprava sa ocení cenou bežne použitou v mieste a čase trasy prepravy – cena cestovného lístka.

- v prípade, že v uvedenom smere nie je vykonávaná preprava verejným dopravcom alebo nie v zodpovedajúcom rozsahu a potrebám zamestnávateľa, potom zo strany zamestnancov je príjem oslobodený od dane, pokiaľ:

- aspoň vo výške 60 % participujú zamestnanci na výdavkoch spojených s touto prepravou, potom je to oslobodené od dane. Pokiaľ zamestnanci na výdavkoch budú participovať tak, že nedosiahne výšku 60 %, potom sa u zamestnanca zdaňuje rozdiel medzi celkovými výdavkami na dopravu a sumou vo výške 60 % na výdavkoch, ktoré by mali uhradiť zamestnanci

- v prípade podnikov, kde je prevažujúca činnosť vykonávaná vo viaczmennej prevádzke a takúto formu prepravy využíva viac ako 30% zamestnancov, a ak úhrada od zamestnancov nedosiahne aspoň 30 % výšky výdavkov na dopravu, potom sa zdaňuje rozdiel medzi celkovými výdavkami na dopravu a sumou vo výške 300 % na výdavkoch, ktoré by mali uhradiť zamestnanci

Príjmy zo sociálneho fondu

V súčasnosti platí, že nepeňažné ako aj peňažné príjmy zo sociálneho fondu sú u každého zamestnanca predmetom dane, okrem príjmov, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 5 ZDP, resp. § 9 ZDP alebo nie sú predmetom dane podľa § 3 ZDP.

Zamestnávateľ poskytol svojim zamestnancom zo sociálneho fondu príspevok na školský výlet. Predmetný školský výlet organizovala škola , ktorá požadovala od rodičov príspevok. Je tento príspevok predmetom dane?

Príspevok poskytnutý zo strany zamestnávateľa z prostriedkov sociálneho fondu nie je oslobodený od dane podľa ustanovenia § 5 ods. 7 písm. d) ZDP, pretože nešlo o použité rekreačného zariadenia a predmetný príspevok bude predmetom zdanenia podľa § 35 ZDP.

Zamestnávateľ organizoval v letných mesiacoch detskú rekreáciu pre deti svojich zamestnancov v rekreačnom zariadení v správe športového klubu. Za použitie tohto rekreačného zariadenia športový klub fakturoval finančnú čiastku, ktorá bola uhradená zo sociálneho fondu. Je predmetná finančná čiastka poskytnutá zo sociálneho fondu predmetom dane?

Príspevok poskytnutý zo strany zamestnávateľa z prostriedkov sociálneho fondu za použitie rekreačného zariadenia je oslobodený od dane podľa ustanovenia § 5 ods. 7 písm. d) ZDP a nepodlieha zdaneniu.

Aplikácia zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ZDPH)

Predmet dane z pridanej hodnoty vymedzuje ustanovenie § 2 ods. 1 ZDPH. Z pohľadu ZDPH je potrebné rozlišovať, či ide o poskytnutie:

- finančného daru, alebo

- vecného daru.

Darovanie finančnej čiastky nemá na výšku DPH žiadny vplyv, pretože v uvedenom prípade to nie je predmetom dane podľa § 2 ZDPH.

Poskytnutie vecného daru zo strany platiteľa dane alebo poskytnutie služby ovplyvňuje aj výšku daňovej povinnosti. V zmysle § 8 ods. 3 ZDPH platí, že ak platiteľ dodá tovar bezodplatne a ak pri kúpe alebo vytvorení tohto tovaru vlastnou činnosťou bola daň úplne alebo čiastočne odpočítateľná, považuje sa takéto dodanie tovaru za dodanie tovaru za protihodnotu. To znamená, že pri ich poskytnutí vzniká platiteľovi daňová povinnosť a je povinný odviesť daň na výstupe. Uvedené analogicky platí v zmysle § 9 ods. 3 ZDPH aj pre bezodplatné dodanie služieb.

V takomto prípade môžu nastať v praxi dva prípady:

- v prípade darovaného predmetu alebo služby darca si na vstupe neuplatnil odpočítanie dane, pretože už pri obstarávaní príslušného majetku alebo služby dopredu poznal účel

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: