dnes je 27.1.2020
Input:

Daňové priznanie resp. dodatočné daňové priznanie podané po vykonaní ročného zúčtovania

24.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.8.5 Daňové priznanie resp. dodatočné daňové priznanie podané po vykonaní ročného zúčtovania

Ing. Peter Horniaček

Podávanie daňového priznania po vykonanom ročnom zúčtovaní je riešené v ustanovení § 32 ods. 9 zákona o dani z príjmov. Podľa tohto ustanovenia ak podá daňové priznanie daňovník, ktorý nebol povinný podať daňové priznanie podľa odsekov 1 a 2 citovaného ustanovenia, alebo mu nevznikla povinnosť podať daňové priznanie podľa odseku 3 citovaného ustanovenia, a zamestnávateľ mu vykonal ročné zúčtovanie, považuje sa toto daňové priznanie za opravné alebo dodatočné daňové priznanie, pričom vykonané ročné zúčtovanie sa v tomto prípade považuje za podané daňové priznanie.

Ustanovenie § 32 ods. 9 zákona o dani z príjmov teda priamo vymedzuje, kedy daňovník, ktorý po vykonaní ročného zúčtovania podáva daňové priznanie, považuje podané priznanie za opravné, resp. dodatočné. Citované ustanovenie nepriamo vymedzuje aj to, kedy sa daňové priznanie podané po vykonaní ročného zúčtovania nepovažuje za opravné alebo dodatočné daňové priznanie a daňovník podáva „riadne” daňové priznanie a v prípade, ak ho podá po lehote ustanovenej v zákone o dani z príjmov, mu správca dane vyrubí sankcie podľa zákona o správe daní a poplatkov.

Podľa ust. § 32 ods. 1 zákona o dani z príjmov je daňové priznanie za príslušné zdaňovacie obdobie povinný podať daňovník, ktorý za uvedené zdaňovacie obdobie dosiahol zdaniteľné príjmy presahujúce 50% sumy podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov, s výnimkou uvedenou v odseku 4 citovaného ustanovenia. Daňové priznanie je povinný podať aj daňovník, ktorého zdaniteľné príjmy za zdaňovacie obdobie síce nepresiahli 50% sumy podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov, ale vykazuje daňovú stratu. Do sumy, ktorá je rozhodujúca pre určenie povinnosti podať daňové priznanie, sa nezahŕňajú príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 zákona o dani z príjmov, ak:

  • vybraním tejto dane je splnená daňová povinnosť (§ 43 ods. 6 zákona o dani z príjmov) alebo – daňovník neuplatní postup podľa § 43 ods. 7 zákona o dani z príjmov.

Podľa ust. § 32 ods. 2 zákona o dani z príjmov je daňové priznanie za príslušné zdaňovacie obdobie povinný podať aj daňovník, ktorý za zdaňovacie obdobie dosiahol zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti, tieto príjmy presahujú 50 % sumy podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov a:

  • daňovníkovi plynú od zamestnávateľa, ktorý nie je platiteľom dane a ani zahraničným platiteľom dane vymedzeným v § 48zákona o dani z príjmov;

  • daňovníkovi plynú zo zdrojov v zahraničí okrem prípadov uvedených v odseku 4 citovaného ustanovenia;

  • nemožno z týchto príjmov zraziť preddavok na daň [ § 35 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov];

  • daňovník nepožiadal zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania alebo požiadal o vykonanie ročného zúčtovania, ale nepredložil v ustanovenom termíne potrebné doklady na vykonanie ročného zúčtovania.

Daňové priznanie za príslušné zdaňovacie obdobie je v súlade s ustanovením § 32 ods. 3 zákona o dani z príjmov povinný podať aj daňovník, ktorému zamestnávateľ síce vykonal ročné zúčtovanie, ale daňovník v tomto zdaňovacom období