Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Bezpečnosť pri práci s chemickými faktormi

28.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.01.4 Manažérstvo rizika

Bc. Viktor Drugda

2019.01.4.1 Bezpečnosť pri práci s chemickými faktormi

Ing. Jozef Mikula, PhD.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci s chemickými látkami – faktormi je riadená právnymi predpismi, ktoré vystihujú v plnom rozsahu konkrétne riziká pre konkrétne pracoviská a konkrétnych pracovníkov. Ochrana pred nebezpečnými látkami je natoľko významná, že nie je upravovaná len vnútroštátnym právnym poriadkom, ale aj právom európskym.

Právnymi predpismi podľa § 39 ZP Zákonníka práce sú:

 1. Právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú predpisy na ochranu života a predpisy na ochranu zdravia, hygienické a protiepidemické predpisy, technické predpisy, technické normy, dopravné predpisy, predpisy o požiarnej ochrane a predpisy o manipulácii s horľavinami, výbušninami, zbraňami, rádioaktívnymi látkami, jedmi a inými látkami škodlivými zdraviu, ak upravujú otázky týkajúce sa ochrany života a zdravia.
 2. Predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú aj pravidlá o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci vydané zamestnávateľmi po dohode so zástupcami zamestnancov; ak k dohode nedôjde do 15 dní od predloženia návrhu, rozhodne príslušný inšpektorát práce podľa osobitného predpisu.

Ide najmä o nasledovné všeobecne záväzné právne predpisy:

Zákon NR SR č. 67/2010 Z. z.o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení zákonov (chemický zákon) v znení neskorších predpisov je právny predpis „modernej” chémie, ktorý podrobne definuje chemické látky a zmesi, avšak tiež povinnosti ktoré sa viažu na prácu s nimi. Všetky látky, ktoré majú nebezpečné vlastnosti,

patria do skupiny nebezpečných látok.

Nebezpečnou chemickou látkou je látka, ktorá spĺňa aspoň jednu z nasledovných vlastností:

 • výbušná,

 • oxidujúca,

 • horľavá,

 • veľmi horľavá,

 • mimoriadne horľavá,

 • toxická,

 • veľmi toxická,

 • škodlivá,

 • žieravá,

 • dráždivá,

 • senzibilizujúca,

 • karcinogénna,

 • mutagénna,

 • teratogénna,

 • nebezpečná pre životné prostredie.

Pri skúmaní problematiky budeme musieť logicky začať s kľúčovým pojmom, a to s termínom „nebezpečný chemický faktor”. Látky, ktoré zaraďujeme do tejto kategórie môžeme vymedziť nasledovne:

a) nebezpečný chemický faktor je chemický faktor, ktorý spĺňa kritériá klasifikácie ako nebezpečná látka alebo nebezpečná zmes, podľa osobitného predpisu (Zákon č.67/2010 Z.z.) bez ohľadu na to, či je alebo nie je tento faktor klasifikovaný podľa tohto predpisu, okrem faktorov, ktoré spĺňajú iba kritériá klasifikácie ako nebezpečné pre životné prostredie (NV SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci znení v znení neskorších predpisov),

b) nebezpečný chemický faktor je chemický faktor, ktorý nespĺňa kritériá klasifikácie ako nebezpečná chemická látka alebo nebezpečná zmes podľa osobitného predpisu (Zákon č. 67/2010 Z.z.), ale ktorý pre svoje fyzikálno-chemické, chemické alebo toxikologické vlastnosti a spôsob použitia alebo výskytu na pracovisku môže predstavovať riziko pre

zdravie a bezpečnosť zamestnancov, vrátane chemického faktora, pre ktorý sa ustanovuje najvyššie prípustný expozičný limit. Pre úplnosť dodávame, že najvyššie prípustné expozičné limity sú upravené v § 3 ods. 1 nariadenia vlády č. 355/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Chemický zákon nadväzuje na:

Nariadenie európskeho parlamentu a rady (ES) č. 1272/2008 z 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 o registrácií, hodnotení a obmedzení chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry.

Zákon č. 355/2007 Z. z., o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je ďalší právny predpis

definujúci aj pojem riziko. Úrady verejného zdravotníctva schvaľujú prevádzkové poriadky pre prácu s nebezpečnými chemickými faktormi. Prevádzkový poriadok pre prácu s nebezpečnými chemickými faktormi je podstatou celej problematiky. Je to rozsiahly dokument, ktorý deklaruje najmä identifikačné údaje pracoviska, typ a rozsah prác, vykonaných na pracovisku, kategorizuje pracovné činnosti, uvádza konkrétne chemické faktory a ich používané množstvá nachádzajúce sa na pracovisku, spôsob skladovania chemických látok, spôsoby odstránenia havarijných stavov, protipožiarne predpisy a spôsob skladovania a likvidácie vzniknutých nebezpečných chemických odpadov. Tento dokument podľa uvedeného zákona musí mať každá organizácia, v ktorej zamestnanci pri práci prichádzajú do kontaktu s nebezpečnými chemickými faktormi.

Nariadenie vlády SR č. 355/2006 Z. z., o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov uvádza opatrenia, ktoré treba dodržiavať pri práci podrobne informuje o obsahu posudku o riziku a prevádzkového poriadku, a čo je veľmi dôležité, uvádza konkrétne chemické látky a ich najvyššie prípustné expozičné limity v pracovnom ovzduší. Nariadenie zakazuje niektoré chemické látky na akékoľvek použitie, napr. 2-naftylamín, benzidín, 4-aminobifenyl, voľný oxid kremičitý, kyanovodík.

Nariadenie vlády SR č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení neskorších predpisov definuje karcinogénny a mutagénny faktor a uvádza konkrétne látky s karcinogénnymi a mutagénnymi vlastnosťami. Problematiku chemických faktorov riešia aj ďalšie právne predpisy, ako napr. vyhláška, ktorá kategorizuje práce podľa rizika, zákon o odpadoch, vyhláška, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a i.

Čo sú to karty bezpečnostných údajov?

Karty bezpečnostných údajov umožňujú zistiť, že ktoré nebezpečné chemické faktory sa nachádzajú v používaných výrobkoch a pomáhajú pri posudzovaní rizík na pracoviskách, na ktorých môžu byť zamestnanci exponovaní týmto faktorom pri práci.

Pri dodávaní nebezpečných látok a zmesí alebo predtým ako sú tieto látky dodané, je každý výrobca, dovozca alebo distribútor povinný poslať používateľovi karty bezpečnostných údajov,

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: