Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Bezpečnosť prevádzky pohyblivých schodov a chodníkov

30.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.01.4.2 Bezpečnosť prevádzky pohyblivých schodov a chodníkov

Mgr. Jozef Rajzinger, PhD.

Pohyblivé schody a pohyblivé chodníky sú zaraďované medzi zdvíhacie zariadenia, ktoré slúžia na prepravu osôb. Stretávame sa s nimi vo väčších mestách kde sú podchody, tiež na staniciach a v obchodných domoch. Fungujú ako motoricky poháňané reťaze, ktoré obiehajú v pevnej dráhe. Je to podobné ako pri pásovej výrobe vo výrobných závodoch.

Vo výrobných závodoch je presne určené ako sa prepravovaná jednotka položí na dopravný pás, aby presun bol plynulý a nedochádzalo k neželaným zastaveniam, poruchám alebo preťažovaniu dopravníka.

Pri navrhovaní a používaní pohyblivých schodov a pohyblivých chodníkov sa však vychádza z toho, že ich používajú osoby bez potreby cudzej pomoci. K bezpečnému a správnemu používaniu usmerňujú piktogramy alebo iné bezpečnostné značenia. Ľudia sa na pohyblivých schodoch a chodníkoch prepravujú v nepravidelných cykloch - napríklad pri príchode a odchode dopravných spojov. Preprava invalidných vozíkov, detských vozíkov a nadrozmernej batožiny na týchto zaradeniach môže viesť k vzniku nebezpečných situácií, ktorých dôsledkom môže byť úraz a porucha zariadenia.

Pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na týchto zariadeniach platia ustanovenia Vyhlášky Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR č. 508 /2009 Z.z. o Vyhradených technických zariadeniach. Podľa prílohy č. 1 tejto vyhlášky sú technické zariadenia rozdelené podľa miery ohrozenia. V časti II. vyhlášky sú technické zariadenia - pohyblivé schody a chodníky, zaradené v skupine A, f.

Prehliadky a skúšky technických zariadení počas prevádzky sa musia vykonávať v nasledovných termínoch:

- každé 3 mesiace – odborná prehliadka, vykonáva ju revízny technik

- každé 3 roky – odborná skúška, vykonáva ju revízny technik

§ 8 vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z.z. presne určuje „Podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri prevádzke technického zariadenia”

a) vedenie sprievodnej technickej dokumentácie technického zariadenia, vrátane dokladov o vykonaných prehliadkach, kontrolách a skúškach,

b) vedenie evidencie vyhradeného technického zariadenia, s údajmi zodpovedajúcimi skutočnému stavu,

c) vydanie miestneho prevádzkového predpisu na prevádzku vyhradeného technického zariadenia skupiny A, v súlade s bezpečnostnotechnickými požiadavkami, ak technická dokumentácia nezohľadňuje skutočné prevádzkové a užívateľské podmienky,

d) zabezpečenie vykonávania kontroly stavu bezpečnosti technického zariadenia.

- Pred začatím kontroly stavu bezpečnosti technického zariadenia prevádzkovateľ, po dohode s dodávateľom, pripraví technické zariadenie na vykonanie kontroly a podľa potreby zabezpečí nevyhnutné ochranné opatrenia, najmä odpojenie od prívodu energie, meranie, oživovaciu techniku, obmedzenie počtu prítomných osôb.

- Osoba, ktorá vykonala kontrolu stavu bezpečnosti technického zariadenia, vyhotoví o výsledku kontroly doklad, ktorý odovzdá prevádzkovateľovi. Doklad o výsledku kontroly stavu bezpečnosti technického zariadenia sa priloží k technickej dokumentácii technického zariadenia. V tomto prípade pohyblivých schodov alebo chodníka.

Popis častí zariadenia pohyblivých schodov alebo chodníkov:

Viditeľné časti

 • - nástupná plocha
 • - výstupná plocha
 • - vypínač núdzového zastavenia
 • - hrebeň plošina na úrovni nástupnej a výstupnej plochy, do ktorého zapadajú drážky pohybujúcich sa schodov
 • - pohyblivé schody – motoricky poháňaný, trvale obiehajúci schodový pás na dopravu osôb smerom hore alebo dole, ktorého nosná plocha je v jeho viditeľnej časti stále vo vodorovnej polohe
 • - sokel – dolná časť balustrády susediaca s vonkajším okrajom schodových stupňov,
 • - balustráda – pevné ohraničenie šírky schodov, ktoré má na hornej časti pohyblivé držadlo pre prepravované osoby
 • - pás pohyblivého držadla (gumový) - motoricky poháňaná pohybujúca sa časť určená ako držadlo pre osoby na pohyblivých schodoch alebo chodníku.

Kryté časti

 • - pohonná jednotka zariadenia (el. motor) pohyblivých schodov
 • - pohon pohyblivých držadiel
 • - vracajúce sa schody
 • - valčekové kladky schodov
 • - pohonná reťaz schodov
 • - vstup pohyblivých držadiel
 • - otáčanie schodov
 • - bezpečnostné spínače

Pohyblivé schody a chodníky patria medzi „Vyhradené zdvíhacie zariadenia”, na ktorých vzniká pomerne vysoký počet nebezpečenstiev, ktoré pri nepozornosti predstavujú vysoké riziko prípadného úrazu.

Hlavné nebezpečenstvá pre osoby používajúce zariadenie pohyblivých schodov a chodníkov:

 • - pád pri nastupovaní a vystupovaní
 • - pád vplyvom nedostatočného označenia schodišťových stupňov
 • - zovretie prstov nebo dlane medzi pohyblivé držadlo a balustrádu
 • - zachytenie medzi bočný sokel a
 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: