dnes je 27.2.2021

Input:

Aktualizujte svoje posúdenie rizík a prijmite príslušné opatrenia - odporúča agentúra EÚ - OSHA

17.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.02.1.4 Aktualizujte svoje posúdenie rizík a prijmite príslušné opatrenia – odporúča agentúra EÚ – OSHA

JUDr. Lucia Sabová Danková

Kríza COVID-19 vyvíja tlak na zamestnávateľov v dôsledku nutnosti zavedenia nových postupov vo veľmi krátkom čase alebo pozastavenia práce a podnikateľských činností. V tejto súvislosti Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci EÚ – OSHA ponúka praktické rady pri obnove alebo udržaní práce počas opatrení proti šíreniu vírusu COVID-19.

Manažment bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa za opatrení súvisiacich s pandémiou COVID-19 začína identifikáciou a posúdením rizík vo fyzickom aj psychosociálnom pracovnom prostredí, podobne ako za normálnych pracovných podmienok. Zamestnávatelia sú povinní zrevidovať svoje posúdenie rizík, keď sa zmení pracovný proces, a posúdiť všetky riziká vrátane rizík ovplyvňujúcich duševné zdravie.

Pri revidovaní posúdenia rizík je potrebné venovať pozornosť akýmkoľvek anomáliám alebo situáciám, ktoré spôsobujú problémy, a tomu, ako to môže organizácii pomôcť upevniť sa z dlhodobého hľadiska. Je veľmi dôležité zapojiť zamestnancov a ich zástupcov do revízie posúdenia rizík a obrátiť sa na oddelenie prevencie rizík alebo poskytovateľa pracovnej zdravotnej služby, ak sú k dispozícii. Na posudzovanie získajte aktuálne informácie o situácii týkajúcej sa ochorenia COVID-19 vo Vašom kraji (napr. podľa tzv. COVID-automatu). Po aktualizácii posúdenia rizík je ďalším krokom vypracovanie plánu s príslušnými opatreniami. Ďalej je uvedených niekoľko príkladov otázok súvisiacich s pandémiou, ktoré treba vziať do úvahy pri prijímaní príslušných opatrení.

1. Minimalizovanie rizika vystavenia vírusu COVID-19 pri práci

Implementácia postupov bezpečnej práce na obmedzenie vystavenia zamestnancov vírusu COVID-19 pri práci vyžaduje najprv posúdenie rizík a následne zavedenie hierarchie kontrol. To znamená zaviesť kontrolné opatrenia na elimináciu rizika, a ak to nie je možné, minimalizovať vystavenie zamestnancov týmto rizikám. Začnite najprv kolektívnymi opatreniami a v prípade potreby ich doplňte individuálnymi opatreniami, ako sú osobné ochranné pomôcky. Niekoľko príkladov kontrolných opatrení:

  • - Vykonávajte len nevyhnutnú prácu. Zabezpečte, aby boli na pracovisku len zamestnanci, ktorí sú pre prácu nevyhnutní a minimalizujte prítomnosť tretích strán.
  • - Znížte fyzický kontakt medzi zamestnancami (napr. zariaďte, aby mohli pracovať sami v kancelárii, resp. striedať sa ). Ak je to možné, poskytnite zamestnancom možnosť pracovať z domu.
  • - Eliminujte, a ak to nie je možné, obmedzte fyzický kontakt so zákazníkmi.
  • - Ak je blízky kontakt medzi zamestnancami v prevádzke nevyhnutný, mal by trvať menej ako 15 minút. Zredukujte kontakt medzi rôznymi časťami Vášho podniku na začiatku a na konci zmien. Zabezpečte načasovanie prestávok na jedlo tak, aby sa znížil počet osôb v jedálni.
  • - Zabezpečte mydlo a vodu alebo príslušný dezinfekčný prostriedok na ruky na vhodných miestach a odporučte pracovníkom, aby si často umývali ruky. Často čistite svoje priestory, najmä pulty, kľučky, nástroje a iné povrchy, ktorých sa ľudia často dotýkajú.
  • - Zabezpečte primerané vetranie a nechajte otvorené okná a dvere, aby mohol prúdiť čerstvý vzduch zvonka.

2. Pokračovanie v práci po období zatvorenia.

Ak bolo pracovisko určitú dobu zatvorené z dôvodov súvisiacich s COVID-19, vytvorte plán na čas, keď sa práca obnoví so zreteľom na zdravie a bezpečnosť. Vo svojom pláne by ste mali vziať do úvahy nasledujúce:

  • - Aktualizujte posúdenie rizík na pracovisku so zreteľom na aktuálne opatrenia (napr. na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR).
  • - Predtým, ako sa práca úplne obnoví a všetci zamestnanci sa vrátia na pracovisko, vykonajte úpravy v usporiadaní pracoviska a v organizácii práce, ktoré znížia prenos vírusu COVID-19. Zvážte postupné obnovenie práce. Je nevyhnutné informovať zamestnancov o zmenách ešte predtým, ako sa vrátia do práce, oboznámte ich s novými postupmi a poskytnite im školenie.
  • - Zamestnanci, ktorí sa vracajú na pracovisko po období izolácie, či už v rámci individuálneho opatrenia, alebo v rámci kolektívnej izolácie, môžu mať obavy v súvislosti s rizikom infekcie. Tieto obavy môžu viesť k stresu a duševným problémom. Poskytnite im informácie o verejne dostupných zdrojoch pomoci a poradenstva (napr. TU).

3. Vyrovnávanie sa s vysokou mierou absencie.

V závislosti od miery infekcie vo Vašom okrese a od zavedených opatrení možno veľa zamestnancov nie je v práci pre COVID-19. Ak je zamestnanec v rámci prevencie doma v izolácii, možno bude môcť pokračovať v práci na diaľku (home office), alebo v opačnom prípade bude mať prekážku v práci.

Zamestnanci s potvrdenou infekciou COVID-19 nebudú môcť pracovať oveľa dlhšie, podľa priebehu ich ochorenia.

  • - Absencia podstatného počtu zamestnancov, hoci len dočasná, môže vyvolať tlak na pokračovanie v činnosti celého podniku. Je dôležité, aby sa ostávajúci zamestnanci neocitli v situácii, ktorá ohrozí ich zdravie alebo bezpečnosť. Akékoľvek ďalšie pracovné