dnes je 1.12.2023

Input:

578/2006 Z.z., Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v znení účinnom k 1.4.2016

578/2006 Z.z.
[zrušené č. 106/2018 Z.z.]
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
z 12. októbra 2006,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
482/2007 Z.z.
1. 11. 2007
mení a dopĺňa 26 novelizačných bodov
48/2008 Z.z.
15. 2. 2008
mení a dopĺňa § 39, § 72, § 85
144/2009 Z.z.
1. 5. 2009
mení a dopĺňa § 1, § 46, § 66, § 90
457/2009 Z.z.
20. 11. 2009
mení a dopĺňa 16 novelizačných bodov
229/2010 Z.z.
1. 6. 2010
mení a dopĺňa 18 novelizačných bodov
355/2011 Z.z.
1. 1. 2012
mení a dopĺňa 14 novelizačných bodov
2/2012 Z.z.
1. 2. 2012
mení a dopĺňa 34 novelizačných bodov
90/2013 Z.z.
1. 5. 2013
mení a dopĺňa 46 novelizačných bodov
57/2015 Z.z.
1. 4. 2015
mení a dopĺňa 56 novelizačných bodov
191/2015 Z.z.
1. 4. 2016
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
450/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa 58 novelizačných bodov
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”) podľa § 21 ods. 4, § 24 ods. 6, § 30 ods. 4, § 31 ods. 4, § 32 ods. 5, § 33 ods. 4, § 37 ods. 3, § 38 ods. 12, § 40 ods. 3, § 45 ods. 4, § 46 ods. 5, § 47 ods. 6, § 48 ods. 7, § 49 ods. 11, § 50 ods. 3, § 51 ods. 4, § 52 ods. 8, § 54 ods. 10, § 55 ods. 3, § 56 ods. 12, § 58 ods. 3, § 63 ods. 4, § 64 ods. 5, § 65 ods. 6, § 66 ods. 7, § 67 ods. 9, § 68 ods. 3, § 69 ods. 4, § 70 ods. 4, § 72 ods. 3, § 73 ods. 12, § 75 ods. 4, § 80 ods. 4, § 81 ods. 5, § 82 ods. 6, § 83 ods. 10, § 84 ods. 5, § 85 ods. 3, § 86 ods. 3, § 87 ods. 12, § 89 ods. 3, § 93 ods. 4, § 94 ods. 5, § 95 ods. 6, § 96 ods. 9, § 97 ods. 3 zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon”) ustanovuje:
PRVÁ ČASŤ
VOZIDLO V PREMÁVKE NA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÁCH
PRVÁ hlava
Podrobnosti o činnosti poverenej technickej služby overovania vozidiel
§ 3a (k § 29 ods. 2 zákona)
(1) Poverená technická služba overovania vozidiel vykonáva
a) testy typu vozidla, hromadnej prestavby typu vozidla, typu systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, ktoré pozostávajú zo súboru činností, pri ktorých sa predmety testovania alebo ich časti vrátane technickej dokumentácie skúšajú, merajú, kontrolujú a hodnotia podľa ustanovených technických požiadaviek,
b) overovanie zhodnosti typu vozidla, hromadnej prestavby typu vozidla, typu systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, ktoré pozostáva zo súboru činností, pri ktorých sa predmety overovania alebo ich časti vrátane technickej dokumentácie skúšajú, merajú, kontrolujú a hodnotia, či sa zhodujú so schváleným typom vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky a zodpovedajú ustanoveným technickým požiadavkám,
c) skúšky pred schválením jednotlivo vyrobeného, dovezeného alebo prestavaného vozidla a skúšky jednotlivo vyrobeného alebo jednotlivo dovezeného systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, ktoré pozostávajú zo súboru činností, pri ktorých sa predmety skúšania alebo ich časti (vrátane technickej dokumentácie) skúšajú, merajú, kontrolujú a hodnotia podľa ustanovených technických požiadaviek.
(2) Po vykonaní testov podľa odseku 1 písm. a) poverená technická služba overovania vozidiel vypracuje
a) protokol o teste typu vozidla, hromadnej prestavby typu vozidla, typu systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky podľa odsekov 4, 5 a 8,
b) návrh osvedčenia o typovom