Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

39/2013 Z.z., Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.1.2018

39/2013 Z.z.
zákon
z 31. januára 2013
o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
484/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
58/2014 Z.z.
1. 6. 2014
mení a dopĺňa § 9, § 18 a poznámky pod čiarou
79/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
262/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa 47 novelizačných bodov
148/2017 Z.z.
1. 7. 2017
mení a dopĺňa 34 novelizačných bodov
292/2017 Z.z.
1. 1. 2018
mení § 3
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Základné ustanovenia
§ 1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje
a) práva a povinnosti osôb na úseku integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia,
b) odbornú spôsobilosť na poskytovanie odborného poradenstva na úseku integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia,
c) postupy v procese integrovaného povoľovania,
d) informačný systém integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia,
e) pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia,
f) sankcie za porušenie povinností,
g) podávanie správ Európskej komisii, ktoré súvisia s integrovanou prevenciou a kontrolou znečisťovania Slovenskou republikou,
h) systém výmeny informácií o najlepších dostupných technikách, zriadenie a činnosť technických skupín a fóra na výmenu informácií o najlepších dostupných technikách.
(2) Tento zákon sa nevzťahuje na znečisťovanie životného prostredia spôsobované
a) vnikaním rádioaktívnych látok a ionizujúceho žiarenia1) do životného prostredia,
b) zámerným uvoľňovaním geneticky modifikovaných organizmov alebo geneticky modifikovaných mikroorganizmov2) do životného prostredia,
c) prevádzkami slúžiacimi na výskum, vývoj a skúšanie nových výrobkov a výrobných postupov,
d) mobilnými zdrojmi znečisťovania životného prostredia.3)
§ 2
Vymedzenie základných pojmov
Na účely tohto zákona
a) integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania je súbor opatrení zameraných na prevenciu znečisťovania životného prostredia, na znižovanie emisií do ovzdušia, vody a pôdy, na obmedzenie vzniku odpadu a na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu s cieľom dosiahnuť vysokú celkovú úroveň ochrany životného prostredia,
b) látka je chemický prvok a jeho zlúčeniny okrem
1. rádioaktívnych látok,4)
2. geneticky modifikovaných organizmov a geneticky modifikovaných mikroorganizmov,5)
c) znečisťovanie je priame alebo nepriame zavádzanie látok, vibrácií, tepla alebo hluku ľudskou činnosťou do ovzdušia, vody alebo pôdy, ktoré
 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: