dnes je 24.2.2020
Input:

310/1992 Zb., Zákon Slovenskej národnej rady o stavebnom sporení, v znení účinnom k 1.1.2018

310/1992 Zb.
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
zo 6. mája 1992
o stavebnom sporení
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
386/1996 Z.z.
1. 1. 1997
mení § 5, § 6, § 10 a § 11
242/1999 Z.z.
1. 10. 1999
mení, 22 novelizačných bodov
443/2000 Z.z.
1. 1. 2001
mení, 9 novelizačných bodov
677/2002 Z.z.
1. 1. 2003
mení § 5, § 6, § 10 a dopĺňa nový § 13c
165/2003 Z.z.
1. 7. 2003
mení, 29 novelizačných bodov
165/2003 Z.z.
1. 1. 2004
mení § 10 ods. 3 a 6
654/2004 Z.z.
1. 1. 2005
mení, 17 novelizačných bodov
624/2005 Z.z.
1. 1. 2006
mení § 10, § 10b, prílohu a dopĺňa nove § 13f a § 13g
658/2007 Z.z.
1. 1. 2008
mení a dopĺňa 10 novelizačných bodov
659/2007 Z.z.
1. 1. 2009
mení a dopĺňa § 2 a § 10
492/2009 Z.z.
1. 12. 2009
mení a dopĺňa § 2 a § 13h
132/2013 Z.z.
10. 6. 2013
dopĺňa § 7, § 13j a poznámku pod čiarou
90/2016 Z.z.
21. 3. 2016
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
279/2017 Z.z.
1. 1. 2018
mení § 2, § 7, § 12 a poznámku pod čiarou
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
(1) Účelom stavebného sporenia je financovanie bytových potrieb a potrieb súvisiacich s bývaním na území Slovenskej republiky (ďalej len „stavebný účel”) uvedených v § 11 ods. 1 z účelovo vytvorených finančných prostriedkov vo fonde stavebného sporenia.
(2) Fond stavebného sporenia tvoria
a)  vklady od účastníkov stavebného sporenia (ďalej len „stavebný sporiteľ”) alebo v prospech stavebných sporiteľov,
b)  úroky,
c)  príspevky zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky (ďalej len „štátna prémia”),
d)  splátky istiny úverov,
e)  iné zdroje.
(3) Do vkladov podľa odseku 2 písm. a) sa nezapočítavajú poplatky za uzavretie zmluvy o stavebnom sporení.
§ 2
(1) Stavebným sporením sa rozumie
a)  prijímanie vkladov od stavebných sporiteľov alebo v prospech stavebných sporiteľov,
b)  poskytovanie úverov stavebným sporiteľom zo zdrojov fondu stavebného sporenia na stavebné účely uvedené v § 11 ods. 1 (ďalej len „stavebný úver”).
(2) Stavebné sporenie môže vykonávať len banka,1) ktorej predmetom činnosti je stavebné sporenie na základe bankového povolenia udeleného podľa osobitného predpisu1) (ďalej len „stavebná sporiteľňa”). Na stavebnú sporiteľňu sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu,1) ak tento zákon neustanovuje inak. Označenie „stavebná sporiteľňa” alebo jeho preklady môže používať v obchodnom mene iba stavebná sporiteľňa.
(3) V bankovom povolení sa môže stavebnej sporiteľni okrem vykonávania stavebného sporenia podľa odseku 1 povoliť aj vykonávanie týchto bankových činností:
a) poskytovanie záruk,
b) prijímanie vkladov od bánk, zahraničných bánk, pobočiek zahraničných bánk a finančných inštitúcií,1)
c) investovanie na vlastný účet a obchodovanie na vlastný účet s
1. finančnými nástrojmi peňažného trhu1a) v eurách a v inej mene,
2. finančnými nástrojmi kapitálového trhu1b) v eurách a v inej mene,
d) poskytovanie úverov zo zdrojov mimo fondu stavebného sporenia na stavebné účely uvedené v § 11 ods. 1,
e) poskytovanie spotrebiteľských úverov2) zo zdrojov mimo fondu stavebného sporenia na financovanie vybavenia domácnosti,
f) poskytovanie platobných služieb,2a)
g) poskytovanie poradenských služieb v oblasti predmetu podnikania stavebnej sporiteľne,
h) finančné sprostredkovanie,
i) poskytovanie bankových informácií,
j) vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb.
(4) Činnosti podľa odseku 3 môže stavebná sporiteľňa vykonávať len vtedy, ak sú prednostne zabezpečené záväzky vyplývajúce z uzatvorených zmlúv o stavebnom sporení a ak nedôjde ku kráteniu lehôt splatnosti stavebných úverov alebo k predĺženiu lehôt na ich poskytnutie. Stavebná sporiteľňa môže začať investovanie a obchodovanie na vlastný účet s finančnými nástrojmi peňažného trhu v eurách a v inej mene a s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v eurách a v inej mene až po udelení predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska; predchádzajúci súhlas sa nevyžaduje na investovanie a obchodovanie na vlastný účet s hypotekárnymi záložnými listami, komunálnymi