Darček mesiaca
Zápis o prerokovaní realizačných projektov v štádiu pred dokončením
Stavebné konštrukčné detaily
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
PREDPOVEĎ POČASIA
Najnovšie

Otázky a odpovede na skúšku ABTGarancia

23.5.2018, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
1. Zamestnancovi, ktorý vykonáva rizikové práce:   1. nemožno nariadiť prácu nadčas. Prácu nadčas možno s týmto zamestnancom dohodnúť výnimočne pri prácach podľa odseku 8 a na zabezpečenie bezpečného a plynulého výrobného procesu,   2. ...
viac

Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov ako oprávnený v exekučnom konaníGarancia

21.5.2018, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V exekučnom konaní môže spoločenstvo vlastníkov bytov vystupovať tak na strane oprávneného ako aj povinného. V dnešnom článku sa budeme zaoberať prípadom, kedy spoločenstvo vlastníkov bytov vystupuje na strane oprávneného. Aké sú jeho ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Nehnuteľnosť a exekúcia na nepeňažné plnenie - vypratanieGarancia

18.5.2018, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Exekučný titul môže nielen postihovať majetok, ale aj zaväzovať k povinnosti. Ak zaväzuje k povinnosti, ide o exekúciu na nepeňažné plnenie. Exekučný poriadok rozlišuje štyri spôsoby vykonania exekúcie na nepeňažné plnenie: - vyprataním, - ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

BOZP v podniku z hľadiska zamestnávateľaGarancia

17.5.2018, Ing. Vladimír Švec, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnávateľ je v zmysle zák. 124/2006 Z. z. povinný uplatňovať všeobecné zásady prevencie pri vykonávaní opatrení nevyhnutných na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane zabezpečovania informácií, vzdelávania a organizácie ...
viac

Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobeGarancia

14.5.2018, JUDr. Juraj Mezei, PhD., JUDr. Mária Rybárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe môže tak zamestnanec ako i zamestnávateľ z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Zamestnávateľ ako aj zamestnanec tak môže urobiť písomne, avšak nedostatok písomnej ...
viac

Zmenky a ich použitie v obchodno-záväzkových vzťahoch a s tým spojené rizikáGarancia

14.5.2018, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Zuzana Bartová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Pri uzatváraní zmlúv, ako i v bežnom obchodnom styku podnikateľov sa stretávame s používaním a vystavovaním zmeniek. Najčastejšie sa zmenky vystavujú v súvislosti so zabezpečením záväzkov. Platná zmenka je pre ...
viac

Účtovanie nevyfakturovaných dodávok v roku 2018Garancia

14.5.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Účtovná jednotka, ktorá účtuje v sústave podvojného účtovníctva, je povinná dodržiavať tzv. akruálny princíp účtovníctva. Dodržanie akruálneho princípu účtovná jednotka k súvahovému dňu pri účtovnom období kalendárny rok t. j. k 31. 12. ...
viac

Nárok na prestávku v práciGarancia

14.5.2018, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Právo zamestnancov na odpočinok a zotavenie po práci v súlade so základnými zásadami ZP sa obligatórne premieta do rozvrhu pracovného času zohľadnením prestávok v práci, nepretržitého denného a týždenného odpočinku a dní pracovného ...
viac

Ukazovatele zadlženosti - faktor schopnosti splácať záväzky (I. časť)Garancia

14.5.2018, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ukazovatele zadlženosti a ich vývoj sú ovplyvnené vývojom ukazovateľov aktivity ( tie vyjadrujú schopnosť zhodnotiť fixné aktíva firmy a dosahovať disponibilnú masu zisku na splácanie záväzkov ) a vývojom ukazovateľov likvidity ( tie ...
viac

Dary poskytnuté zo strany zamestnávateľa svojim zamestnancomGarancia

14.5.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
V súčasnosti zamestnávatelia poskytujú svojim zamestnancom popri mzde rôzne iné výhody alebo zvýhodnenia, ktoré v podstate zvyšujú mzdu zamestnanca. Ide o peňažné alebo nepeňažné plnenia, ktoré sú poskytované z titulu výkonu prevádzky ...
viac
Najčítanejšie

Vzor - Protokol o odovzdaní a prevzatí stavbyGarancia

31.3.2017, Ing. Vasil Ivanov, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor     PROTOKOL o odovzdaní a prevzatí stavby ......................................................................... (uvedie sa názov stavby) Na základe zmluvy o dielo č. ....... uzavretej medzi ........................... ...
viac

Platnosť územného rozhodnutiaGarancia

31.3.2017, Ing. Viera Rajprichová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Rozhodnutie o umiestnení stavby a rozhodnutie o využití územia platí dva roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť a rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby platí tri roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, ak stavebný úrad neurčil ...
viac

Vzor - Zápis do stavebného denníka o výsledku kontroly časti stavby, ktorá bude v ďalšom priebehu výstavby zakrytáGarancia

31.3.2017, Ing. Vasil Ivanov, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor     Denné záznamy:   Zápis zhotoviteľa   List č.   Dátum   Dátum   Žiadam o vykonanie kontroly výstuže základovej oceľobetónovej dosky   v module D-E a o povolenie na betonáž. Stavbyvedúci: ............................ ...
viac

Vzor - Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného objektu alebo prevádzkového súboruGarancia

31.3.2017, Ing. Vasil Ivanov, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor
viac

Stavebný denníkGarancia

13.6.2014, Ing. Vasil Ivanov PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stavebný denník na stavbe, ktorú uskutočňuje zhotoviteľ na základe zmluvy o dielo vedie stavbyvedúci odo dňa odovzdania staveniska. Stavebný denník sa vedie samostatne pre každý stavebný objekt a pre každý prevádzkový súbor. Stavebný denník je súčasťou ...
viac
Najnovšie Právne predpisy
  • 97/2018 Z.z. novela vyhl. č. 247/2017 Z. z. (vyšlo dňa: 31.3.2018 v čiastke č. 38)
  • 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke (vyšlo dňa: 13.4.2018 v čiastke č. 40)
  • 108/2018 Z.z. novela zák. č. 404/2011 Z. z. (vyšlo dňa: 13.4.2018 v čiastke č. 40)
  • 109/2018 Z.z. novela zák. č. 650/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 13.4.2018 v čiastke č. 40)
  • 110/2018 Z.z. novela zák. č. 97/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 13.4.2018 v čiastke č. 40)
  • 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch (vyšlo dňa: 14.4.2018 v čiastke č. 41)
  • 116/2018 Z.z. ruší nar. vl. č. 393/1999 Z. z. (vyšlo dňa: 18.4.2018 v čiastke č. 42)
  • 117/2018 Z.z. ruší nar. vl. č. 35/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 18.4.2018 v čiastke č. 42)
  • 142/2018 Z.z. novela vyhl. č. 318/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 18.5.2018 v čiastke č. 51)
  • 145/2018 Z.z. novela vyhl. č. 106/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 21.5.2018 v čiastke č. 52)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Výklad stavebného zákona (liniové stavby)

17.9.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Kán Michal
Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb.... Prihláška tu!

Riadenie stavebného projektu (vecné, organizačné, časové a nákladové plánovanie projektu)

6.8.2018, Bratislava
Lektorka: doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Získajte podrobné informácie o plánovaní stavebného projektu z pohľadu vecného, organizačného, časového a nákladového. Prihláška tu!

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: