Darček mesiaca
Zápis o prerokovaní realizačných projektov v štádiu pred dokončením
Stavebné konštrukčné detaily
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
PREDPOVEĎ POČASIA
Najnovšie

Zaradenie úrokov z úveru do daňových výdavkov v jednoduchom účtovníctve v roku 2018Garancia

24.4.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podnikateľ - SZČO, jednoduché účtovníctvo, platca DPH uzavrel s bankou zmluvu o splátkovom úvere podľa § 497 až 507 ObchZ (Obchodného zákonníka), kde daný úver má účel poskytnutia - výstavbu nehnuteľnosti. Peniaze už získal, teda čerpanie ...
viac

Otázky a odpovede na skúšku ABTGarancia

23.4.2018, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
1. V zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa zamestnancovi musí na celý čas rekondičného pobytu:   1. zabezpečiť programovo riadený zdravotný režim, ubytovanie ...
viac

Účtovanie dobierky v jednoduchom účtovníctve v roku 2018Garancia

23.4.2018, Ing. Eva Mihalíková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dobierka je v súčasnosti bežným typom úhrady za objednaný tovar. V prípade odoslania tovaru na dobierku sa maloobchodník dostáva do situácie, počas ktorej už nemá tovar, ktorý bol predmetom predaja a súčasne ešte nemá finančné prostriedky, ...
viac

Stavba v blízkosti ochranného pásma

23.4.2018, JUDr Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ochranným pásmom sa rozumie priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku, ako hovorí ust. § 43 ods. 1 ...
viac

Dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb v roku 2018Garancia

20.4.2018, Ing. Marcela Prajová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Inštitút podávania dodatočného daňového priznania je upravený v § 16 ZSD zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok”). Po ...
viac

Účtovanie a daňová uznateľnosť pohľadávok z obchodného stykuGarancia

16.4.2018, Prof. Ing. Anna Baštincová Csc., Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pohľadávkami z obchodného styku rozumieme také  pohľadávky, ktoré vznikajú z dodávok výrobkov, tovarov, prác a služieb, ktoré sú predmetom činnosti podnikateľa FO ako účtovnej jednotky . Takéto pohľadávky sú ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2015 | 2014

BOZP v podniku z hľadiska zamestnanca podľa zákona 124/2006 Z. z.Garancia

16.4.2018, Ing. Vladimír Švec, Zdroj: Verlag Dashöfer
Práva a povinnosti zamestnancov Zamestnanec má právo: - prerokúvať so zamestnávateľom všetky otázky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci súvisiace s jeho prácou; v prípade potreby možno po vzájomnej dohode prizvať na rokovanie aj ...
viac

Postavenie štátneho stavebného dohľadu

16.4.2018, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Inštitút štátneho stavebného dohľadu upravuje Stavebný zákon vo svojich ďalších ustanoveniach. Mnohí stavebníci si tento inštitút často nesprávne zamieňajú so stavebným dozorom, ktorého funkcia je však úplne iná. Štátny stavebný dohľad v ...
viac

Vznik pohľadávok, ich oceňovanie a zánikGarancia

13.4.2018, Prof. Ing. Anna Baštincová Csc., Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vznik pohľadávok Vznik pohľadávky je dôležitý pre jej zaúčtovanie. Pre vznik pohľadávky z obchodného styku je dôležitý okamih splnenia dodávky, tak ako je definovaný vo všeobecných predpisoch občianskeho a ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2015 | 2014

Projekt je vhodné mať vybratý ešte pred kúpou pozemku

9.4.2018, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Základným predpokladom pre budúcu stavbu je existencia projektu stavby, ktorý vyhotoví oprávnená osoba - projektant s príslušným vzdelaním (osvedčenie o činnosti projektanta a o oprávnenosti vykonávať danú činnosť sa predkladá ...
viac
Najčítanejšie

Vzor - Protokol o odovzdaní a prevzatí stavbyGarancia

31.3.2017, Ing. Vasil Ivanov, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor     PROTOKOL o odovzdaní a prevzatí stavby ......................................................................... (uvedie sa názov stavby) Na základe zmluvy o dielo č. ....... uzavretej medzi ........................... ...
viac

Vzor - Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného objektu alebo prevádzkového súboruGarancia

31.3.2017, Ing. Vasil Ivanov, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor
viac

Stavebný denníkGarancia

13.6.2014, Ing. Vasil Ivanov PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stavebný denník na stavbe, ktorú uskutočňuje zhotoviteľ na základe zmluvy o dielo vedie stavbyvedúci odo dňa odovzdania staveniska. Stavebný denník sa vedie samostatne pre každý stavebný objekt a pre každý prevádzkový súbor. Stavebný denník je súčasťou ...
viac

Vzor - Kolaudačné rozhodnutie po ukončení a vyhodnotení skúšobnej prevádzkyGarancia

31.3.2017, Ing. Vasil Ivanov, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor     ....................................................................................................................................................... ( názov a sídlo správneho orgánu, ktorý je stavebným úradom ) ...
viac

Vzor - Zápis do stavebného denníka o výsledku kontroly časti stavby, ktorá bude v ďalšom priebehu výstavby zakrytáGarancia

31.3.2017, Ing. Vasil Ivanov, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor     Denné záznamy:   Zápis zhotoviteľa   List č.   Dátum   Dátum   Žiadam o vykonanie kontroly výstuže základovej oceľobetónovej dosky   v module D-E a o povolenie na betonáž. Stavbyvedúci: ............................ ...
viac
Najnovšie Právne predpisy
  • 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch (vyšlo dňa: 14.4.2018 v čiastke č. 41)
  • 113/2018 Z.z. o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh (vyšlo dňa: 14.4.2018 v čiastke č. 41)
  • 114/2018 Z.z. (vyšlo dňa: 14.4.2018 v čiastke č. 41)
  • 115/2018 Z.z. ustanovuje výšku úhrad zdravotnej poisťovne za poskytovanie zubno-lekárskej pohotovostnej služby a ambulantnej pohotovostnej služby, spôsob výpočtu a pravidlá výpočtu týchto úhrad (vyšlo dňa: 14.4.2018 v čiastke č. 41)
  • 116/2018 Z.z. ruší nar. vl. č. 393/1999 Z. z. (vyšlo dňa: 18.4.2018 v čiastke č. 42)
  • 117/2018 Z.z. ruší nar. vl. č. 35/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 18.4.2018 v čiastke č. 42)
  • 118/2018 Z.z. ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov (vyšlo dňa: 18.4.2018 v čiastke č. 42)
  • 119/2018 Z.z. Dohoda o zriadení Európskeho laboratória molekulárnej biológie (vyšlo dňa: 19.4.2018 v čiastke č. 43)
  • 120/2018 Z.z. o prevádzkovaní, údržbe a rekonštrukcii cestných hraničných mostov (vyšlo dňa: 24.4.2018 v čiastke č. 44)
  • 121/2018 Z.z. Mnohostranná dohoda medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi, Albánskou republikou, Bosnou a Hercegovinou, Bulharskou republikou, Chorvátskou republikou, Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko, Islandskou republikou, Čiernohorskou republikou, Nórskym kráľovstvom, Rumunskom, Srbskou republikou a Misiou Organizácie Spojených národov pre dočasnú správu v Kosove o vytvorení Spoločného európskeho leteckého priestoru (ECAA) (vyšlo dňa: 24.4.2018 v čiastke č. 44)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Výklad stavebného zákona (liniové stavby)

24.5.2018, Žilina
Lektor: Ing. Kán Michal
Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb.... Prihláška tu!

Riadenie stavebného projektu (vecné, organizačné, časové a nákladové plánovanie projektu)

26.4.2018, Bratislava
Lektorka: doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Získajte podrobné informácie o plánovaní stavebného projektu z pohľadu vecného, organizačného, časového a nákladového. Prihláška tu!

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: